• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ostrava: Řemeslný inkubátor "Fajna dílna"

Kovodílna, keramika, šicí stroje, komunitní zahrada, 3D tiskárny - to je jen malá ochutnávka z toho, co nabízí ostravská Fajna Dílna. Ostravané mohou všechny dostupné přístroje využívat nejen formou placeného pronájmu či ročního členství, ale i workshopů, kde se jim věnují zkušení lektoři/profesionálové. Trojhalí napomáhá navracet život do nevyužívaných částí města.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ostrava
Příjmení, jméno: Gabriel Duda, výkonný ředitel
Organizace: Spolek Řemeslný inkubátor Ostrava z.s
E-mail: duda@fajnadilna.cz
Telefon: +420 739 272 680
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Fajna dilna je ostravským řemeslným inkubátorem. Koncept vychází z celosvětového konceptu tzv. Fab Labů a otevřených hodinových DYI dílen (Do It Yourself) a je určená nejen nadšencům, kutilům a profesionálním řemeslníkům, ale i všem, kteří mají zájem přijít si osahat řemeslo nebo se pod odborným vedením naučit řemeslným dovednostem, například v rámci workshopů, kurzů, přednášek a prezentačních akcí. Zaměřuje se v rámci vzdělávání také na žáky 8. a 9. tříd základních škol a středních škol. Cílem je podpora zaměstnanosti, podnikavosti obyvatel a rozvoje malých a středních podniků. Na jednom místě, v původní Kompresorovně Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice, veřejnost může využívat dílnu truhlářskou, kovodílnu, keramickou, dílnu na zpracování betonu, papíru, kůže a textilu, hi-tech dílnu vybavenou 3D tiskárnami a sety pro experimentální práci s Arduinem a v neposlední řadě komunitní zahradu. Dílny jsou vybaveny profesionálními stroji pro práci s jednotlivými materiály.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Projekt vychází z Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 (fajnOVA).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? NE
Začátek aktivity: 01.10.2016
Příloha
Foto 1 JPG (846 kB)
Foto 2 JPG (342 kB)
Foto 3 JPG (451 kB)
Foto 4 JPG (92 kB)
Foto 5 JPG (2.84 MB)
Foto 6 JPG (3.07 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 100 000
Jak byla aktivita financována? Převážně z fondů EU
Detailní rozpis: První fáze realizace 2016-2018 13 500 tis. Kč; následující rozšíření do 100 000 tis. Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Start sdílených dílen se ze začátku neobejde bez významných investic do vybavení, strojů, úprav prostorů pro dílny, aby byly dílny atraktivní a bezpečné z hlediska BOZP.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V plánu pro rok 2021 je neustálé rozšiřování nabídky workshopů, teambuildingových a jiných aktivit dle potřeb a zájmů veřejnosti např. o nové technologie.

Dále je cílem zkvalitňování a zefektivňování podmínek užívání dílny pro stávající a nové uživatele dalšími menšími investicemi do strojního vybavení, další pokračování spolupráce se základními školami v regionu, v oblasti nabídky výuky řemesel v rámci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu (žáci osmých a devátých tříd základních škol, jejímž zřizovatelem je město Ostrava a městské obvody).

Pokračovat bude dotační projekt „Fajne řemesla“ ITI Ostravské aglomerace, schváleného v roce 2017 na podporu zaměstnanosti a podnikání, jehož ukončení je plánováno v srpnu 2021 a budou hledány nové dotační programy v rámci operačního programu s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) v programovém období 2021-2027.

Je připravovaná propagace řemesel v rámci programu FAJNE DILNY „ Nebojme se řemesel“ prozákladní školy, pokračující spolupráce s firmou HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. již od roku 2018, plánovaná další či nová spolupráce s partnery Barvy na dřevo – Hahn a syn s.r.o., ELVIN PRODEJ s.r.o. a Festool CZ s.r.o.

V plánu je pokračovat ve výrobě vlastních produktů za účelem prodeje na podporu hlavní činnosti spolku, pokračování propagace FAJNE DILNY pomocí marketingových kampaní a zajištění aktivní průběžné komunikace na sociálních médiích, včetně promování vybraných příspěvků, obsahové správy webu a blogu FAJNE DILNY.

Dále bude plněn dlouhodobý cíl navázání, budování a upevňování spolupráce nejen s externími partnery, školami, univerzitami a výrobní sférou, ale i se samotnými zájemci o řemeslnou a dílenskou výrobu a také pokračování již navázané spolupráce z roku 2019 s Vítkovickou střední průmyslovou školou v Ostravě-Hrabůvce s cílem vzdělávání jejich žáků prostřednictvím FAJNE DILNY v oblasti řemesel.

V současné době se pracuje na odkupu nových prostor a o následném rozšíření Fajne dílny, jelikož v blízké době dojde k naplnění kapacity stávající budovy. K vizím pro budoucnost patří nejen spolupráce se středními školami, aby mladí řemeslníci zůstali u oborů, které studují, ale také spolupráce s designovými obory, např. kvůli výrobě dřevěných hraček. Mezi plány FAJNE DÍLNY patří výroba exponátů pro Science Centra nebo výroba městského mobiliáře.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Projekt byl komunikován zejména prostřednictvím regionálních médií, ale i některých médií s celostátním dosahem.
Příloha:

Aktéři

Název: Statutární město Ostrava
IČO nebo jiný registrační údaj: 845451
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
Web: https://www.ostrava.cz/cs

Další aktéři

Název:Vysoká škola báňská
IČO nebo jiný registrační údaj:61989100
Adresa:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15
Web:https://www.vsb.cz/cs

Název:

spolek Hlásím se k továrně
IČO nebo jiný registrační údaj:22847219
Adresa:U Prodejny 999/1, Ostrava 700 30

Název:

Vítkovická střední průmyslová škola
IČO nebo jiný registrační údaj:26836025
Adresa:Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava-jih-Hrabůvka
Web:http://www.vitkovice.cz/web/vitkovicka-sps/

Název:

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:75125285
Adresa:Vítkovice 3004, Vítkovice, Ostrava, 703 00
Web:https://www.dolnivitkovice.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu