• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

3 Udržitelná výroba a spotřeba

3.1 Udržitelná spotřeba města

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zpracovaný vnitřní předpis má za cíl zlepšit ekonomiku výběrových řízení, celý proces je tedy lépe kontrolovatelný.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se při nákupech a zadávání veřejných zakázek snaží zohledňovat i kritéria s ohledem na životní prostředí. Tento přístup má však své rezervy, a to jak po věcné stránce (environmentální parametry by bylo možné uplatňovat u široké škály produktů), tak po stránce formální (nedostatečné podchycení ve vnitřních předpisech, indikátory nejsou sledovány). Jak bylo demonstrováno při kontrole na místě, „zelené nákupy“ jsou realizované; daný postup však není zaveden formálně a uplatňován systematicky.

Při výběru produktů a definici kritérií je možné vycházet z existujících metodik (např. pro odpovědné veřejné zadávání MPSV, zelené nakupování MŽP či metodik GPP Evropské komise) či iniciativ, které se v roce 2020 rozběhly (#nakupujemeodpovědně, Memorandum o cirkulárním veřejném zadávání). Z těchto zdrojů je možné vycházet i při proškolování zodpovědných zaměstnanců.
Specificky pro často diskutovanou otázku recyklovaného papíru – výrobci tiskové a kopírovací techniky často produkují pod svou značkou i kancelářský papír a jsou schopní doporučit (a garantovat) recyklovaný papír vhodný pro daný typ tiskárny či kopírky.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město i jeho příspěvkové organizace při nákupu a obnově elektrospotřebičů pořizuje takové, které mají nízkou spotřebu. Povinnost nákupu energeticky úsporných spotřebičů je stanovena ve vnitřních předpisech a je sledována a vyhodnocována.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Je zaveden proces, který vede k pořizování energeticky úsporných spotřebičů, je vedena evidence spotřebičů, jak v rámci úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací města a postupně dochází k obměně starých, energeticky méně efektivních spotřebičů s ohledem na ukončování jejich životnosti.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se v rámci své činnosti snaží o ekonomické i ekologické hospodaření s financemi i energiemi.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kladně hodnotím přístup města k USV a snahy o další rozvoj a zlepšování.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nastaven energetický management a zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energií pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 52 objektů). Od roku 2009 máme na MěÚ zaveden a certifikován systém EMAS.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Oblast udržitelné spotřeby je vhodně propojena s energetickým managementem a systémem EMAS. Stále však v této oblasti existuje významný potenciál pro zlepšení, jak napovídají i vykazované indikátory (podíl zboží s ekoznačkou, podíl recyklovaného papíru, apod.).

Ačkoliv podíl zboží s ekoznačkou mírně stoupá, je takto nakupováno pouze běžné spotřební zboží (např. čisticí prostředky), zatímco by bylo možné využít kritéria ekoznačky i na produkty, jako jsou např. nábytek, podlahové krytiny, pracovní oděvy a další.

Recyklovaný papír je využíván minimálně s poukazem na „zákaz“ ze strany IT oddělení kvůli poškozování techniky. Kvalita recyklovaného papíru se však v průběhu času výrazně zlepšila, navíc výrobci tiskové a kopírovací techniky často produkují pod svou značkou i kancelářský papír a jsou schopní doporučit (a garantovat) recyklovaný papír vhodný pro daný typ tiskárny či kopírky.

Při obnově elektrospotřebičů jsou nakupovány výrobky ve vysokém energetickém standardu. Jejich obnova probíhá postupně, proto zatím není podíl spotřebičů v nejvyšší energetické třídě příliš vysoký.

Chrudim je zapojena do akce Fairtradová města, čímž přispívá k naplňování principů nejen udržitelné spotřeby, ale také globální odpovědnosti.

Město se snaží vybraná témata udržitelné spotřeby zařazovat i do osvětových akcí, které každoročně pořádá.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Litoměřice mají od roku 2012 zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 50 objektů). Od roku 2014 je díky platnému Energetickému plánu města přijata teze, že  renovace bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření. Město od r. 2017 připravuje výstavbu 1. energeticky aktivní budovy v ČR.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město si dlouhodobě udržuje vysoký standard v oblasti USV. Je celostátním leaderem zejména s ohledem na energetický management na úrovni města, úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie. Aktivně spolupracuje s dalšími městy a subjekty, jak v ČR, tak zahraničí. Iniciuje nové projekty, snaží se o inovativní řešení (chystaná první energeticky pasivní veřejnou budovu v ČR). Také v oblasti odpadů a udržitelné výstavby je situace nadprůměrná, adekvátní pokročilému udržitelnému městu, i když nedosahuje špičkové úrovně, jako v oblasti energetiky a využívání OZE. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.1.1 Má město schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro nakupování s kritérii energetické efektivnosti?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město postupuje podle opatření primátorky 3E, dle kterého probíhají nákupy komodit. Opatření primátorky bylo aktualizováno. Předpis sice přímo neupravuje udržitelné nakupování, ale veřejné zakázky jsou vypisovány tak, aby bylo udržitelné nakupování přímo zohledněno v zadávacích podmínkách, samotná zakázka se pak již soutěží na cenu. 

Město se řídí vnitřním předpisem upravujícím zadávání veřejných zakázek.Tento předpis je v příloze.

V letošním roce byla dokončena veřejná zakázka na dodávku tepelné energie do Základní školy Seifertova 5 a Mateřských škol Seifertova 6 a 4a. Hodnotícím kritériem mimo ceny byl poměr dodané tepelné energie z ekologického zdroje. V současnosti probíhá realizace veřejné zakázky, kdy dojde k napojení uvedených školských objektů na centrální zdroj tepla, který je zajišťován z kotelny využívající biomasu. 

V případě, že dochází k opravám či rekonstrukcím v budovách, jsou již používány prvky vyšší třídy. V posledních dvou letech (tedy ve sledovaném období) došlo k výměně kotle a výměně svítidel, kdy ve všech případech byla použita ekologičtější a úspornější zařízení. 

I když podíl spotřebičů s ekoznačkou není sledován, je při nákupech tento faktor zohledňován.

Město samo při svých akcích používá fair trade výrobky (káva, čokoláda), organizuje výstavy s touto tématikou a současně ve svých informačních materiálech propaguje provozovny, kde je fairtadové zboží prodáváno.

Stejně tak jsou propagovány prodejny se zbožím místních farmářů, podporovány jsou farmářské trhy, prodej farmářských bedýnek jak se zeleninou, tak i s mléčnými výrobky. Více o těchto věcech lze najít v oblasti 2 Životní prostředí či 10. Globální odpovědnost.

 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?
  Není sledován
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  není sledován
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
  není sledován
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  není sledován
 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
  vnitřní předpis existuje, byť neřeší přímo udržitelné nakupování.

3.1.A

Vnitřní předpis Opatření primátorky 3E upravuje nakupování úřadu. Zohledňuje sice jen ekonomickou stránku věci, součástí doporučení je ale i sledování ostatních parametrů výrobků s ohledem na ekologii (energenická náročnost, vliv na životní prostředí a pod.).

3.1.B

Podíl zboží s ekoznačkou není sledován, při nákupech se však pracovníci řídí pokyny vedoucích odborů, které zohledňují ostatní dopady výrobku. Proto se zohledňuje i energetická třída spotřebičů.

3.1.C

Recyklovaný papír není nakupován, protože jeho používání se ukázalo jako neekonomické a neekoloigické ve vztahu k životnosti tiskáren. Je však používán například při tvorbě propagačních materiálů města. Recyklovaný papír je upřednostňován v dalších oblastech nákupu, zejména u hygienických potřeb - toaletního papíru či papírových ručníků (nelze-li je nahradit v interním prostředí ručníky látkovými).

3.1.D

Spotřebiče jsou při nákupu posuzovány i z hlediska ekotřídy a pokud je to možné z důvodu ekonomických a případného souladu s výše uvedenou směrnicí (tedy z hlediska ekonomického), jsou nakupovány spotřebiče v nejvyšší energetické třídě. Jejich podíl však není sledován. Stejný princip je uplatňován  i při nákupu spotřebního zboží s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj.

3.1.E

Tento ukazatel je používán při nákupech a za předpokladu respektování výše uvedené směrnice zohledněn, podíl takto pořizovaného majetku však není sledován. Využívá se zejména v oblastech, které jsou svěřeny do kompetencí vedoucích odborů, takže lze výběr přizpůsobit potřebám konkrétních pracovníků Takto jsou například nakupovány ekologické mycí prostředky do nádob v bezobalovém obchodě.

Při vypisování výběrového řízení na dodavatele spotřebního materiálu byly již v zadání zohledněny tyto požadavky (například dodávka šanonů a dalších výrobků z recyklovaného papíru).

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se v rámci své činnosti snaží o ekonomické i ekologické hospodaření s financemi i energií, i když tyto činnosti nejsou sledovány či důsledně upravovány vnitřními předpisy.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město se řídí vnitřním předpisem „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“, který upravuje zadávání veřejných zakázek zejména po procesní stránce; otázce energetické efektivnosti či životního prostředí se nevěnuje. V praxi však město taková kritéria často zohledňuje, zejména pokud jde o energetickou účinnost.

Hodnotitelé doporučují zpracovat interní dokument, který bude otázku „zeleného nakupování“ explicitně řešit. To se může týkat upřednostňování recyklovaných výrobků (nejen papír), zboží s ekoznačkou či regionálními značkami, omezení chemických látek, garance opravitelnosti výrobků, apod.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má dva takové předpisy, kterými v této oblasti ukládá povinnost nakupovat spotřebiče v nejvyšší dostupné energetické třídě. To je sledováno v energetickém sw Energy broker, kde organizace města musí každý rok aktualizovat seznam spotřebičů s energetickými třídami. Z toho pak vyplývá, zda organizace při koupi nového spotřebiče, či obměně stávajícího, plní povinnost uloženou zřizovatelem (městem), učinit tak v nejvyšší dostupné energetické třídě spotřebiče dostupné na trhu. Za nevedení této evidence, či neplnění této povinnosti, jsou ředitelé organizací města sankcionováni. Vedení evidence spotřebičů je pracné a vymáhání naplňování této povinnosti je u organizací města, které provozují budovy v majetku města, dost náročné. Více je k tomuto tématu uvedeno v 3.1.D.

22/2017 Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací

11/2018 Zásady vztahů zřizovatele a organizačních složek města Kopřivnice

 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?
  -
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  2
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
  Nezjištěno
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  nesledováno
 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
  dle odpovědi na návodnou otázku

3.1.C

Město nesleduje podíl využívání recyklovaného papíru.

Se snaží snižovat celkovou spotřebu kancelářského papíru elektronizací procesů a zasíláním dokumentů v elektronické podobě.

3.1.D

Město má dva takové předpisy, kterými v této oblasti ukládá povinnost nakupovat spotřebiče v nejvyšší dostupné energetické třídě. To je sledováno v energetickém sw Energy broker, kde organizace města musí každý rok aktualizovat seznam spotřebičů s energetickými třídami. Z toho pak vyplývá, zda organizace při koupi nového spotřebiče, či obměně stávajícího, plní povinnost uloženou zřizovatelem (městem), učinit tak v nejvyšší dostupné energetické třídě spotřebiče dostupné na trhu. Za nevedení této evidence, či neplnění této povinnosti, jsou ředitelé organizací města sankcionováni. Sledovat povinnost umožňuje nový energetický sw Energy broker, kde se u každé budovy ukládá seznam spotřebičů. Ten je každý rok aktualizován. Obsahuje název spotřebiče, evidenční číslo spotřebiče, datum pořízení, energetickou třídu spotřebiče. Stav je takový, že u spotřebičů před rokem 2018 energetické třídy spotřebičů nejsou známy. Pokud dojde k nákupu nového spotřebiče, je nutno již zaznamenat do seznamu všechna požadovaná data. v budovách jež provozují organizace města není nákup či náhrada stávajících spotřebičů nikterak vysoká. Je předpoklad, že se podaří seznam se spotřebiči, u kterých budou známy všechny požadované údaje, podaří dosáhnout za cca 10 let, až dožijí všechny spotřebiče nakoupené před rokem 2018. V příloze jako příklad dávám seznam spotřebičů u organizace Středisko soc. služeb za rok 20xx až rok 2020, kde je zřejmý posun ve vývoji nákupu spotřebičů. Z praktického hlediska tu nelze uvést všechny seznamy spotřebičů všech budov v majetku města.

22/017 Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací

11/2018 Zásady vztahů zřizovatele a organizačních složek města Kopřivnice 

SSMK - evidence spotřebičů

Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Povinnost nakupovat energeticky úsporná zařízení je stanovena ve vnitřních předpisech:

22/2017 Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací

11/2018 Zásady vztahů zřizovatele a organizačních složek města Kopřivnice

Zatím ne každá organizace města je ochotna tyto povinnosti plnit a některé plní nedbale.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Jsou zavedeny předpisy / postupy, které upravují pravidla pro nakupování spotřebičů s kriterii energetické efektivnosti platné jak pro město a jeho organizační složky, tak pro příspěvkové organizace zřizované městem. V rámci těchto předpisů jsou zavedeny také sankce v případě jejich nedodržování. Zároveň v rámci SW Broker je vedena evidence elektrospotřebičů a jejich energetických tříd. Dochází k postupné obměně za energeticky úspornější.

Kladně hodnotím snahu, kdy je snaha k zavedení elektronizace interních procesů s cílem zrychlení a minimalizace spotřeby papíru.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí nemá vnitřní předpis upravující pravidla pro nakupování s kritérii energetické efektivnosti, ale při zpracovávání zadávacích dokumentací se řídí metodikou odpovědného veřejné zadávaní zpracovanou MPSV.


Odpovědné veřejné zadávání není v právní úpravě definováno. Metodiku vnímáme jako odpovědné veřejné zadávání jako proces, při kterém nakupujeme produkty, služby a stavební práce, které potřebujeme, přičemž získáváme maximální hodnou za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.


Tuto širokou definici odpovědného zadávání preferujeme proto, že propojuje ekonomické, sociální i environmentální aspekty a má tak blízko k tzv. principu 3E, který zahrnuje hospodárnost, účelnost a efektivnost. Jedná se o přístup, který se nesoustředí pouze na některé, úzce vymezené, společenské aspekty, ale jeho přesah je právě v komplexnosti jeho pojetí.


V praxi je tato metodika uplatňována, např. výběrová řízení na techniku (IT) již obsahují požadavky na maximální energetickou náročnost elektroniky. Také nákupy spotřebního materiálu (do 2.000,- Kč), drobného dlouhodobého hmotného majetku i dlouhodobého hmotného majetku (nad 40.000,- Kč) se řídí kritériem spotřeby pořizovaného spotřebiče.

Dalším opatřením je již zavedená elektronizace materiálů pro představitele města. Dnes už materiály k rozhodování v orgánech města nedostávají radní a zastupitelé v papírové podobě, ale jen v digitální. Dalším novým modulem, který byl na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zaveden (leden 2019) jsou tzv. elektronické procesy, sloužící pro veškerou elektronickou bezpapírovou komunikaci a schvalovací procesy (work flow) daňových dokladů, smluv atd.

Veřejné osvětlení. Máme proveden pasport veřejného osvětlení, proběhla optimalizace odběrných míst a data slouží jako podklad k postupné rekonstrukci VO ve městě. Tak jako i v jiných městech město musí zajišťovat službu osvětlení a ročně toto stojí nemalé finanční prostředky.

 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?
  odhadujeme na 40%
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  Ano
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
  10 %
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  odhadem 40 %
 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
  Ne

3.1.A

Při nakupování a při zpracovávání zadávací dokumentace se úřad řídí metodikou odpovědného veřejného zadávání zpracovanou MPSV. Činíme i další kroky týkající se bezpapírového work flow, ...

3.1.B

Město a jeho organizace provádějí pravidelné vyhodnocování technické úrovně spotřebičů i vozového parku s vazbou na jejich vlastnosti v oblasti emisí znečišťujících látek, možnosti recyklace nebo náhrady za ekologicky šetrnější alternativy. Opravy a obnova těchto prostředků pak závisí na komplexním vyhodnocení nejen finančních ale i ekologických souvislostí těchto opatření.

Při nákupu elektrospotřebičů je přihlíženo k energetické třídě spotřebičů a jsou nakupovány takové, které splňují kategorii A a vyšší.

3.1.C

2015 - počet nakoupených papírů A4 602.500 ks

2016 - počet nakoupených papírů A4 600.000 ks

2017 - počet nakoupených papírů A4 750.000 ks

2018 - počet nakoupených papírů A4 800.000 ks

2019 - počet nakoupených papírů A4 820.000 ks

Na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí se recyklovaný papír do kopírek nepoužívá, jelikož prach z recyklovatelného papíru se usazuje ve strojích, což zvyšuje náklady na servis, opravy a profylaxi.

Používá se na ostatní činnosti (papírové utěrky na WC, volné listy, ...)

3.1.D

Město a jeho organizace provádějí pravidelné vyhodnocování technické úrovně spotřebičů i vozového parku s vazbou na jejich vlastnosti v oblasti emisí znečišťujících látek, možnosti recyklace nebo náhrady za ekologicky šetrnější alternativy. Opravy a obnova těchto prostředků pak závisí na komplexním vyhodnocení nejen finančních ale i ekologických souvislostí těchto opatření.

Při nákupu elektrospotřebičů je přihlíženo k energetické třídě spotřebičů a jsou nakupovány takové, které splňují kategorii A a vyšší.

3.1.E

Recyklovaný papír do kopírek není nakupován, protože jeho používání se ukázalo jako neekologické a neekonomické ve vztahu k životnosti tiskáren. Používá se na ostatní činnosti (papírové utěrky na WC, volné listy, ...) V jisté míře je i používán například při tvorbě propagačních materiálů města.

Spotřebiče jsou při nákupu posuzovány i z hlediska eko třídy a jsou nakupovány spotřebiče v nejvyšší energetické třídě.

Stejný princip je uplatňován i při nákupu spotřebního zboží s pozitivním vlivem na UR.

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se v rámci své činnosti snaží o ekonomické i ekologické hospodaření s financemi i energiemi. Některé činnosti jsou sledovány částečně.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ačkoli město nemá zpracovaný samostatný předpis upravující pravidla pro nakupování s kriterii energetické efektivnosti, jsou stanovena pravidla a postupy, které principy USV naplňují. Doporučuji přidat do výběrových kriterií také požadavek na splnění podmínky ekoznačky.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zodpovědné nakupování

Město Chrudim má od roku 2009 certifikován systém EMAS. Zavedením systému EMAS na úřadě město Chrudim jasně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a svou odpovědnost za stav životního prostředí ve městě. Součástí systému je Příručka EMAS, ve které jsou řešena i pravidla nakupování. V rámci nakupování zboží s ekoznačkou jsou nakupovány především ekologicky šetrné čisticí prostředky (EMAS). Většina zboží je pak nakupována s ohledem na principy UR.

Environmentální prohlášení a další informace k systému pro veřejnost jsou zveřejněno na internetových stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9385

Všechny MŠ, 2 ZŠ, Centrum sociálních služeb, Technické služby, Sportovní areály města Chrudim a Městské lesy mají provedeno environmentální přezkoumání. Lze říci, že mají zavedený systém ekologického chování - dle požadavků EMAS, v jejich případě však nedošlo k ověření systému akreditovanou osobou a to zejména kvůli jeho finanční náročnosti. Cílem zavedení systému na výše zmiňovaných organizací bylo dovést tyto organizace k ekologickému chování a jednání.

Město nemá jiný schválený vnitřní předpis upravující pravidla pro zodpovědné nakupování. Nákupy jsou v gesci OKT - hospodářské správy. Při nových nákupech drobného hmotného majetku je upřednostňováno zboží s pozitivním vlivem na UR, energetickou třídou A+ apod.

Spotřeba energie

Město má od roku 2016 zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie a online měření spotřeby vody pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 52 objektů) - více viz Oblast 3.3 - Hospodaření s energií.

Město monitoruje nákupy DDHM, žárovek, zářivek, papírenského zboží či spotřebičů. V souladu s energetickým managementem je dáno, že obnova bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu  s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření, což se vztahuje při rekonstrukcích i na obměnu elektrospotřebičů. 

Byl zpracován pasport veřejného osvětlení.

Bylo provedeno energetické štítkování budov na  objektech v majetku města (budovy mateřských a základních škol, divadlo, sportoviště, bytové domy atd.). Všechny tyto objekty byly opatřeny energetickými štítky.

Osvěta

Město s partnery v průběhu roku připravuje  osvětové akce a kampaně, které se nějakým způsobem dotýkají tématu udržitelné spotřeby - cíl dle SDgS - cíl 12 - odpovědná výroba a spotřeba.

 • Den Země
 • Den bez aut, Evropský týden mobility
 • Den s Technickými službami
 • Fairtrade
 • Chrudim za udržitelný svět

Všechny informace k těmto kampaním lze nalézt na stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/akce-a-kampane/ds-1164/p1=1979

 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?
  ano
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  ano
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
  ano
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  ano
 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
  ano - EMAS, jiný systém ne

3.1.B

2016: 8,23%

2017: 9,10%

2018: 11,30%

3.1.C

2016 - 5 krabic - 1,32%

2017  - 3 krabice - 0,74%

2018 - 5 krabic - 1,52%

Město preferuje nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí, máme nastaven systém EMAS, jiný schválený vnitřní předpis nemáme.

3.1.D

Město má zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energií pro městské budovy.

Elektrospotřebiče A+:

2016: 4,13%

2017: 11,5%

2018: 4,4%

3.1.E

2016 - 11,22%

2017 - 12,73%

2018 - 14,20%

V rámci rozpočtu ZM a MA 21:

2017 - 46,10%

2018 - 26,53%

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Zavedený systém EMAS stanovuje pravidla pro nakupování v souladu s principy UR. Jiná pravidla zavedena nemáme. Máme zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací.

Dle možností jsou nové elektrospotřebiče nakupovány podle energetických štítků.

V průběhu roku pořádáme pravidelně 5 osvětových akcí, které v sobě zahrnují problematiku udržitelné spotřeby. Snažíme se dbát o jejich kvalitu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Jako vnitřní předpis pro energeticky/environmentálně šetrné nakupování je využívána Příručka EMAS. Aspekty udržitelné spotřeby jsou sledovány v rámci Registru environmentálních aspektů, monitorovány a vyhodnocovány v Environmentálním prohlášení. Město v tomto směru pozitivně působí i na své podřízené organizace, které – podle informace města – též zpracovávají Environmentální prohlášení. Na webových stránkách těchto organizací (náhodně zvolených) však nebyla prohlášení nalezena.

Oponenti by uvítali poskytnutí environmentálních prohlášení některých podřízených organizací stejně jako Příručky EMAS (přislíbena, avšak zatím nezaslána).

Příručka zaslána - požadavky na "zelené nakupování" jsou obsaženy. Environmentální prohlášení podřízených organizací - vysvětleno.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zodpovědné nakupování

Pro zboží nakupované v rámci projektů realizovaných se záměrem zvyšovat pozitivní dopad činností města na dlouhodobý udržitelný rozvoj města jsou preferovány nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí (recyklovaný papír, certifikované zboží, atd). Do budoucna město zvažuje i vytvoření vnitřní směrnice pro udržitelné nakupování a důslednější systém monitoringu zboží s ekoznačkou, recyklovaného papíru, atd. Město nemá prozatím schválený vnitřní předpis upravující pravidla pro zodpovědné nakupování. Nákupy jsou v režii správního odboru, či přímo vedoucích, kde se také od r. 2014 zvyšuje povědomí o energetické náročnosti a dopadu na ŽP (kávovary v třídě A+, atd.).

Spotřeba energie

Město má od roku 2012 zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 50 objektů) - více viz Oblast 3.3 - Hospodaření s energií. Tento monitoring je pro celkový obraz energetické náročnosti významnější a komplexnější, než  podíl elektrospotřebičů v dané energetické třídě, poněvadž informace o energetické třídě, i když je významná, ještě plně nevypovídá o spotřebě energie a řádném užívání (stand-by režimy, nastavení útlumových režimů, atd.). Město v současné době nemá nastavený systém monitoringu energetických tříd elektrospotřebičů. Od roku 2014 je však díky platnému Energetickému plánu města přijata teze, že renovace bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření, což se vztahuje při rekonstrukcích i na obměnu elektrospotřebičů. 

Osvěta

Město Litoměřice dlouhodobě podporuje téma úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné spotřeby (více i Téma Globální odpovědnost v oblasti Fair Trade). Město Litoměřice je od roku 2014 aktivním a v ČR jako město  zatím jediným členem evropského sdružení měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku - Energy Cities , aktivně je od roku 2015 partnerem ve 3 evropských projektech zaměřených na udržitelnou energetiku podpořených z programu HORIZON 2020, jedná se o projekty ProgRESsHEAT, INNOVATE, STARDUST. V roce 2017 proběhla v Litoměřicích již III. mezinárodní konference zaměřená na udržitelnou energetiku. Město založilo společně se statutárními městy Brno a Hradec Králové "Sdružení energetických manažerů měst a obcí" - na r.2018 -2019 je připraven společný projekt s Energy Cities.  Dále se energetický manažer města v letch 2015-2017 účastnil jako přednášející cca 10 národních, či mezinárodních konferencí, seminářů s tématem udržitelné energetiky.

Např.:

U-ŽÍT 2015 - šetrná doprava a energetika: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=717:uit-litomice-4-9-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129

U-ŽÍT 2017 - doprava, energetika: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=162:uit-2-6-2017&Itemid=59

Mezinárodní konference - ENERGIE, DOPRAVA A INOVACE (PRO) MĚSTA 21. STOLETÍ 2017: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1028&Itemid=134

Nebojte se energie 2017: https://komplan.litomerice.cz/aktuality/6466-nebojte-se-energie-a-prijdte-se-poradit

 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?
  ANO
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  ANO
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
  0,35 %
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  N.A.
 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
  NE

Hodnota indikátoru 3.1.C:

2012 - 0,20 %
2013 - 0,09 %
2014 - 1,1 %
2015 - 0,25 %
2016 - 0,26 %
2017 - 0,35 %

Město preferuje nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí, nemá však prozatím schválený oficiální vnitřní předpis.

Hodnota indikátoru 3.1.D:

Město má zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací, nemá však prozatím nastavený systém monitoringu energetických tříd elektrospotřebičů.

Hodnota indikátoru 3.1.E:

ANO, nicméně není povinností.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město preferuje nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí, má zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací, dlouhodobě podporuje téma udržitelné spotřeby v rámci osvětových akcí.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Městu není lhostejný jeho dopad na ŽP, zejména v oblasti energetiky jsou kritéria dobře zohledněna. Existuje prostor pro zlepšení ve využívání recyklovaného papíru a hlubší promítnutí principů USV do nakupování úřadu. 

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti nakládání s odpady nemá město Jihlava problémy. Patří ke špičce velkých měst a jeho přístup a realizovaná opatření mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Velmi pozitivní je důraz na prevenci vzniku odpadu (motivační program, webové stránky, dotované kompostéry…). Město také proaktivně řeší problematiku živnostenského odpadu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Systém v oblasti nakládání s odpady na území města je na dobré úrovni, celkové množství odpadů produkovaných na území města se pohybuje na přibližně stejné hodnotě. Daří se zvyšovat množství tříděných odpadů a  naopak snižovat množství směsných odpadů, které jsou ukládány na skládku.

V oblasti předcházení vzniku odpadů již ve městě funguje od r. 2018 bezobalový obchod, dále jsou organizovány různé bazary -Bleší trh (jaro, podzim), Hudební bazárek apod

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Systém odpadového hospodářství města je funkčně nastaven. Z informací od města v rámci sebehodnocení vyplývá, že je průběžně vylepšován a zároveň dochází k montoringu a vyhodnocování jeho efektivity. V rámci tohoto sledování došlo ke zrušení ambulantního svozu nebezpečných odpadů bez významného dopadu na statistiky sběru nebezpečných odpadů. Naopak došlo k navýšení počtu sběrných míst odpadů.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Je zaveden celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu. Dochází ke zvyšování podílu vytříděného odpadu na obyvatele. Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu. Osvěta a popularizace třídění odpadů probíhá v rámci kampaní. Informace jsou umístěny na webových stránkách města a jednou ročně v tištěném měsíčníku, který obdrží každá rodina.

Velmi dobré výsledky v oblasti s nakládáním s odpady byly potvrzeny umístěním města v soutěži "My třídíme nejlépe".

http://www.novinyvm.cz/15067-mesto-velke-mezirici-ziskalo-3-misto-v-soutezi-obci-my-tridime-nejlepe.html

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Městský systém nakládání s komunálními odpady je dobře nastaven. Co bych doporučil je zaměřit se na kontroly "černých pasažérů" z řad podnikatelských subjektů tak, aby se také zapojili do systému.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podíl vytříděných složek odpadu roste, třídění je ve městě na vysoké úrovni. V posledních letech se město zaměřuje také na předcházení vzniku odpadů (ekovýchovné programy na školách, nákup kompostérů).

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je ve městě na velmi dobré úrovni. Mírné rezervy stále existují v hustotě sběrné sítě. Významněji by bylo možné se zaměřit na osvětu pro třídění nebezpečného odpadu a pro podporu prevence a dále na zahájení větší spolupráce se soukromým sektorem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Došlo k zvýšení podílu vytříděného odpadu na obyvatele (v roce 2017 nárůst o 91 % oproti roku 2014). Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu, kdy od roku 2014 je separováno 29 složek odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Celkově lze konstatovat zlepšení v oblasti odpadového hospodářství. proběhla široká diskuse na dané téma při kontrole na místě. Přestože neklesá množství směsného komunálního odpadu, je zřejmá snaha města o aktivní a moderní přístup (např. implementace principů oběhového hospodářství na stavební odpad), plán na vybudování termicko-mechanické třídičky, zkracování vzdálenosti ke kontejnerovým stáním, mapa na internetu, pestré formy možnosti sběru BRKO ad.) 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Je nutné rozdělit odpad z úřadu a odpad od obyvatel.

Na úřadě třídíme:

papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, kovy (železo, hliník,…), dřevo, za jednotlivé odbory pak další specifické druhy odpadu. Vše je řešeno vnitřní směrnicí.

Město má zaveden systém nádobového sběru papíru, plastu (směsný plast včetně nápojových kartonů a kovů ze žlutých nádob je dotřiďovaný na třídící lince), bílé sklo a barevné sklo. Množství sebraného separovaného odpadu ve svozové oblasti Jihlavy rovněž pořád roste.

Dále pak formou nádobového sběru i na sběrných dvorech sbíráme jedné tuky a oleje. 

V rámci předcházení vzniku odpadů mají obyvatelé možnost nádobového sběru textilu (21 malých a 3 velké kontejnery + místo, kam se dá textil odevzdávat přímo), červené kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení (celkem 32 ks). Kontejnery na textil jsou rovněž umístěny na všech třech sběrných dvorech. Minimálně jednou, většinou ale 2x ročně spolupracujeme s Diakonií Broumov na sběru textilu, bot, hraček, domácích potřeb a podobně. Tato akce se koná formou přistaveného vagonu, za roky 2017 – 2019 bylo takto ve spolupráci s Diakonií Broumov vybráno přes 30 t materiálu.


Množství vytříděných složek meziročně výrazně narůstá v korelaci s množstvím produkce SKO na obyvatele. (viz příloha)

Pokud mají obyvatelé Jihlavy zájem, mohou si na radnici zakoupit dotovaný kompostér a kompostováním na vlastním pozemku předcházet vzniku odpadů.

Dále pak jsou obyvatelům k dispozici tři sběrné dvory, kde lze bezplatně 6 dnů v týdnu odevzdat kromě využitelných složek (papír, plast, sklo) objemný odpad, nebezpečné odpady, kovy, biologicky rozložitelný odpad, jedlý olej a tuk, textil i další odpady. Všechny sběrné dvory fungují jako místo zpětného odběru a elektrozařízení. 

Od 1. 3. 2016 byl zahájen plošný svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Majitelé rodinných domů si mohou požádat o přidělení nádoby o objemu 240 l nebo 120 l (tzv. kompostejneru), které se vyváží 1x za 14 dní během sezóny a v období prosinec – únor ve frekvenci svozu 1x měsíčně. K 31. 12. 2019 bylo rozmístěno 2603 nádob. Současně byly rozmístěny veřejně přístupné kontejneru na objemu 1100 l na kontejnerová stání s kontejnery na separovaný odpad. Tyto kontejnery se vyvážejí v sezóně ve frekvenci 1x týdně a v období prosinec – únor 1x za 14 dní. Rozmístěno bylo celkem 319 kontejnerů.

Dle potřeb a možností rozpočtu jsou 1 – 2 ročně provozovány mobilní svozy biologicky rozložitelného odpadu, příp. ostatních složek odpadu. Větší množství biologicky rozložitelného odpadu mohou obyvatelé odevzdat i na kompostárně v Henčově.

Všechny informace o odpadech pro obyvatele, podnikatele i další subjekty lze najít na jednom místě zde:http://jihlava.cz/odpady/

Pokud mají obyvatelé Jihlavy zájem, mohou si na radnici zakoupit dotovaný kompostér a kompostováním na vlastním pozemku předcházet vzniku odpadů

 Podíl SKO na celkovém množství komunálního odpadu je v Jihlavě 47,7%. 

Papír a plasty (tedy celý obsah žlutých nádob, kam třídíme směsné plasty, ale i tetrapackové obaly a kovy) předáváme na třídící linku, která po vytřídění s odpadem dále obchoduje. Složky, které nejsou vhodné k recyklaci, případně o ně není zájem (není je tedy možné využít materiálově), končí jako palivo v cementárnách, jsou tedy v souladu s hierarchií využívány energeticky. Sklo je odváženo na střepiště v areálu skládky v Henčově a dále s ním pak obchoduje společnost Služby města Jihlavy, s.r.o. Bioodpad je zpracováván na kompostárně v Henčově. 

Všechen směsný komunální odpad, který není vytříděn a není možné ho materiálově využít v současnosti skládkujeme na vlastní skládce.

 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  151,6
 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  12

3.2.B

Třídíme všechny dostupné složky (viz zadání) včetně jedlých tuků.

3.2.C

celkem 7580 t separovaného odpadu, tedy 151,60 kg separovaného odpadu na obyvatele. Do tohoto množství není započítavaný textil, vysloužilá elektrozařízení, ani bioodpad, který lidé kompostují ve vlastních, či městem poskytovaných dotovaných kompostérech. Tento materiál je v režimu předcházení vzniku odpadů. 

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Separace odpadu v průběhu let narůstá, nyní se město zaměřuje na předcházení vzniku odpadu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Separovaný sběr ve městě funguje velmi dobře. Dochází ke sběru všech běžných složek, město nemělo problém s přechodem na povinný sběr jedlých tuků a olejů, je sbírán textil, aktivně je řešena problematika bioodpadu. Úřad jde v oblasti třídění občanům příkladem.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V průběhu let 2017 a 2018 byl rozšířen počet míst pro sběr tříděných složek komunálního odpadu o 33 stanovišť - celkem je zrealizováno 145 stanovišť na území Kopřivnice a místních částí. Rovněž byly navýšeny počty kontejnerů - konkrétně o 29 kontejnerů na sběr plastů, o 47 kontejnerů na sběr papíru a o 6 kontejnerů na sběr skla. Také byl posílen sběr textilu přidáním 2 kusů kontejnerů od společnosti Textil Eco, a. s.

V r. 2018 byl zaveden individuální svoz objemného odpadu přímo od domu. Občané platí paušální částku za odvoz odpadu 100 Kč v případě vozidla do 5 m3 a 200 Kč za odvoz vozidlem do 7 m3. Rovněž byl zrušen mobilní svoz objemného odpadu z předem určených stanovišť.

Od r. 2018 je zajištěno v rámci sběrného dvora třídění dřevěného odpadu z objemného odpadu. Dřevěný odpad je následně předáván k dalšímu využití. Za r. 2018 tak 269,98 tun dřevěného odpadu nebylo uloženo na skládce komunálních odpadů, ale bylo předáno zpracovateli dřevěného odpadu firmě Kronospan, spol. s r. o.

Jako opatření pro předcházení vzniku odpadu bylo v r. 2018 vytvořeno na sběrném dvoře na ul. Pánská sběrné místo pro sběr jízdních kol v rámci sbírky "Kola pro Afriku".

 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  r. 2017 - 109,2 kg r. 2018 - 130,2 kg
 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  r. 2017 - 8 r. 2018 - 10

3.2.B

Od r. 2018 je zajištěn také sběr jedlých tuků a olejů a sběr kovů na sběrném dvoře na ulici Pánská.

3.2.C

Hodnota za roky 2017 a 2018 je včetně vytříděného BRKO (rostlinného původu) a kovů.

BRKO bylo v r. 2017 sbíráno prostřednictvím velkoobjemových van v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší v intervalu 1 x 3 týdny v období od dubna do listopadu a dále ve stejném období (duben - listopad) prostřednictvím kompostejnerů o objemu 140 nebo 240 litrů v intervalu 1 x 14 dní od rodinných domů na území města Kopřivnice.

Od r. 2018 je sběr BRKO sjednocen a je sbírán prostřednictvím kompostejnerů na celém území Kopřivnice. Koncem r. 2018 je také zaveden zkušební sběr BRKO ze sídlištní zástavby prostřednictvím kontejnerů o objemu 770 litrů. 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci systému nakládání s odpady byl navýšen počet složek, které jsou tříděny ze směsného komunálního odpadu. Množství tříděného odpadu se daří každoročně navyšovat, čímž naplňujeme cíle POH.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je zaveden funkční systém nakládání s komunálními odpady, který prostřednictvím sběrných míst a sběrného dvora zajišťuje oddělené soustřeďování komunálních odpadů od občanů a firem. Pozitivně hodnotím, že v rámci systému je zajišťován individuální sběr velkoobjemových odpadů, resp. stavebních a demoličních přímo od dveří u občana prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Městu to přináší větší kontrolu nad těmito druhy odpadů a následné nakládání s nimi, což přispívá ke snižování tvorby "černých" skládek odpadů. Velmi zajímavý je také počin ve zřízení místa pro sběr starých jízdních kol, u které jsou následně předávány do sbírky "kola pro Afriku".

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Po městě je rozmístěno asi 120 stanovišť na tříděné složky komunálního odpadu.  Krom papíru, plastů, nápojových kartonů a skla (bílého a barevného zvlášť) jsou ve městě od roku 2009 rozmístěny i nádoby na bioodpad (asi 110 stanovišť a 6 velkoobjemových kontejnerů v zahrádkářských koloniích), od roku 2018 nádoby na kovy (23 stanovišť), od roku 2015 nádoby na textil textil (12 stanovišť, které sváží společnost TextilEco) a drobné elektro (8 stanovišť – od společnosti Asekol).

V roce 2019 bylo umístěno na vybraných místech 10 stanovišť s nádobami na potravinové oleje a tuky.

Množství některých vytříděných odpadů za rok (tun)

 

 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  Ano
 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  Ano

3.2.B

Velkém Meziříčí je možnost třídit tyto druhy odpadů:
- papír a lepenka
- sklo
- plasty
- objemný odpad
- směsný odpad
- nebezpečný odpad
- kovy železné
- kovy neželezné
- stavební odpad (kódy 170101, 170102, 170103, 170107)
- elektroodpad
- dřevěný odpad
- bioodpad
- potravinové oleje
- textilní odpad
- elektroodpad
- zářivky a výbojky

3.2.C

Rok 2019: 1.896.374 kg, 160,7 kg/obyv.
Rok 2018: 1.683.000 kg, 147 kg/obyv.
Rok 2017: 1.664.000 kg, 145 kg/obyv.
Rok 2016: 1.893.000 kg, 164 kg/obyv. (extrém kvůli bioodpadu (tam ho bylo o téměř 300 tun víc než v dalších letech)

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Je zaveden celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Systém tříděného sběru KO je zaveden a s ohledem na počet separačních stanovišť pokrývá území města. Doporučil bych zavedení systému monitoringu využívání stanovišť a průběžné vyhodnocování potřeb četnosti svozu a množství nádob.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Systém nakládání s odpady upravuje  obecně závazná vyhláška města Chrudim o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém“).

Rozvoj způsobu nakládání s odpady řeší především  Plán odpadového hospodářství města,  zpracovaný v roce 2015 společností ISES  s.r.o. a  schválený zastupitelstvem města dne 25.1.2016. Indikátory a cíle, které jsou v něm uvedeny, jsou každoročně vyhodnocovány a zpráva o vyhodnocení je předkládána Radě města. Vyhodnocení POH bylo provedeno za roky 2016 a 2017.  POH  a Vyhodnocení plnění POH za rok 2016 a 2017  jsou zveřejněny na stránkách města:http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7001

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9407

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9409

 Odpady jsou tříděny plošně prostřednictvím separačních hnízd s kontejnery na recyklovatelné složky KO (plasty, papír, sklo, NK). Mezi lety 2015 – 2018  mírně vzrostl počet separačních hnízd (ze 110 na 113), mírně byl navýšen počet kontejnerů (z 368 na 379). Počet obyvatel na jedno sběrné místo činí 205 (ideálně 200).

Dále jsou ve sběrném dvoře města tříděny další položky KO jako kovy (ty jsou také občany předávány do čtyř provozoven sběrných surovin na území města), BRKO, nebezpečné odpady, objemný odpad, textil, jedlé oleje, pneu, léky, stavební odpady atd.

V roce 2018 prošel SD města rekonstrukcí, spočívající v modernizaci vybavení (nové kontejnery na objemný odpad, dřevo, textil apod., instalace drtičky, provozní váhy, ochranného kamerového systému atd.) a rozšíření jeho provozní kapacity (rozšíření plochy SD).

 Město  Chrudim  má smlouvy s provozovateli kolektivních systémů ASEKOL,  EKOLAMP  a ELEKTROWIN zajišťujících  zpětný odběr elektrozařízení z domácností (též baterií a akumulátorů). Elektrozařízení se předávají do SD, v případě drobných eletrozařízení (ASEKOL) je sběr doplněn veřejnou sítí s červenými kontejnery, umožňujících sběr baterií.

Ve městě je rozmístěno 20 kontejnerů na vytříděné oděvy (nárůst o 5 ks oproti přechodnému období), které provozuje společnost TextilEco a.s. Množství předaných oděvů má vzrůstající tendenci, v letech 2017 a 2018 se pokaždé vytřídilo kolem 90 t (nárůst cca o 30 t oproti 2015).

Od poloviny roku 2016 jsou prostřednictvím veřejně přístupných kontejnerů tříděny použité jedlé oleje z domácností, zajišťujících snížení množství těchto látek vylévaných do městské kanalizace.  

Vytřídění BRKO je kromě předávání do SD zajišťováno  jednorázovými svozy  biologických odpadů ze zahrádkářských kolonií, prováděných v předem ohlášených termínech a pod dozorem pracovníků Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o.

Předcházení vzniku odpadů:

V souladu se schváleným POH se město věnuje i problematice předcházení vzniku odpadů. V rámci toho řeší  následující projekty:

-  na základě dotace z OPŽP městem zajištěno 600 kompostérů  a na základě smlouvy o zápůjčce distribuováno občanům vlastnícím  nemovitost s pozemkem nebo rekreační zařízení  na k.ú. města Chrudim. Distribuce probíhala v období podzim 2017 až  podzim 2018

- od 1. 12. 2018 se město připojilo k projektu Nevyhazujto, byl spuštěn webový portál, na kterém mohou občané za odvoz nabídnout věci, které už nepotřebují, ale bylo by možné je ještě využít. Odkaz na tento webový portál je přímo na stránkách města: https://www.chrudim.nevyhazujto.cz/#!/home,

- vybudování re-use centra ve Sběrném dvoře - požadavek vybudování re-use centra vznesli občané na Desateru v únoru 2018 a tento požadavek byl potvrzen i anketou. Proto město začalo připravovat re-use centrum, které bude fungovat na Sběrném dvoře v ulici Obce Ležáků. Občané budou moci v re-use centru předat věci, které už nepotřebují (knihy, hračky, nádobí, drobný nábytek apod.) a tyto věci může převzít každý, kdo je bude chtít znovu používat. Re-use centrum bylo otevřeno v červnu 2019. Bylo také zpracováno jako příklad dobré praxe - https://usv.dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-re-use-centrum-chrudim . 

Nakládání s gastroodpadem je na školách zajištěno tak, že mají uzavřenou smlouvu se soukromým subjektem, který si pro  zbytky ze školní jídelny jezdí dle potřeby, minimálně však třikrát týdně.

 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  207,8 kg/obyv.
 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  7
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Mezi základní tříděné složky patří plasty, papír, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil.

Celkově bylo v roce 2017 vytříděno 207,8  kg/obyv. ( bez započtení kovů ze sběren tj. 141,4 kg/obyv.). Započteny byly položky plasty, papír, sklo, NK, BRKO, jedlé oleje, textil, kovy i NO). Tento stav představuje oproti roku 2014 zvýšení (175,19 kg/obyv.; resp. 95,7 kg/obyv.).

Rozvíjí se třídění BRKO (i když ne zcela vyhovujícím tempem), jedlých olejů a tuků a textilu. Od cca roku 2018 by se měl začít snižovat podíl  BRKO ukládaných na skládky v důsledku využívání kompostérů v rámci předcházení vzniku odpadů.

Podrobnosti viz též Vyhodnocení plnění POH

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město samostatně třídí základní složky (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) a použité jedlé tuky a oleje. Ve spolupráci s kolektivními systémy jsou v rámci zpětného odběru sbírána vysloužilá elektrická a elektronická zařízení, svítidla a baterie a akumulátory; dále je ve spolupráci se soukromou společností zajišťován sběr textilu. Ostatní složky je možné odevzdávat ve sběrném dvoře; město v blízké době zprovozní druhý sběrný dvůr.

V oblasti BRKO se město významně zaměřuje na prevenci (postupné rozšiřování kompostérů). Jsou prováděny jednorázové svozy bioodpadu ze zahrádkářských kolonií; nikoliv však z jiných oblastí (zástavby rodinných domů, sídliště). Město má smlouvu s kompostárnou.

Oponenti by uvítali doplnění o informaci, jak je nakládáno s gastroodpadem (např. ze školních jídelen a dalších zařízení města). Komu předáván, kde končí... - Dodatečně vysvětleno.

Pokud jde o hustotu sběrné sítě, město se velmi přibližuje „ideálním“ hodnotám indikátorů – tzv. faktorů úspěšnosti odpadového hospodářství obce uvedených v Metodickém návodu pro zpracování POH obce, resp. hodnotám doporučovaným dalšími subjekty odpadového hospodářství (např. kolektivními systémy). Podle těchto indikátorů by město mělo dosahovat následujících výsledků:

- min. 115 sběrných hnízd (max. 200 obyv. na sběrné hnízdo)

- max. docházková vzdálenost pro občany 100 metrů; max. vzdálenost mezi dvěma hnízdy 200 metrů

- dostupnost sběrného dvora max. 1 km (pro min. 80 % občanů)

- min. 23 kontejnerů na zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení a sběr textilu (max. 1000 obyv. na jeden kontejner)

V tomto směru má město stále prostor pro určitý rozvoj.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Separované složky odpadů

Jsou separovány motorové, převodové a mazací oleje; obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, filtrační materiály, pneumatiky, olejové filtry, brzdové kapaliny, laboratorní chemikálie, cihly, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, železo a ocel, stavební materiály obsahující azbest, směsné stavební a demoliční odpad, textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, jedlý olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, léčiva, baterie a akumulátory, BRKO, více viz indikátor 3.2.C. Oproti roku 2013 došlo k navýšení počtu tříděných složek ze 17 na 29.

 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  88,92 kg/obyvatele
 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  29

Hodnota indikátoru 3.2.B:

r. 2012 - 17
r. 2013 - 17
r. 2014 - 29
r. 2015 - 29
r. 2016 - 29
r. 2017 - 29

Hodnota indikátoru 3.2.C:

r. 2012 - 46,34 kg/obyv.
r. 2013 - 46,64 kg/obyv.
r. 2014 - 73,55 kg/obyv.
r. 2015 - 74,02  kg/obyv.
r. 2016 - 85,02 kg/obyv.
r. 2017 - 88,92  kg/obyv.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

 Ve sledovaném období došlo k významnému posunu v oblasti nakládání s odpady, kdy město motivuje občany především tím, že pokud separují do určité míry, nebude se zvyšovat poplatek za odpad na hlavu, což se také následně dodržuje. Po zprovoznění sběrného dvoru v roce 2014 došlo k zvýšení podílu vytříděného odpadu na obyvatele (v roce 2017 nárůst o 91 % oproti roku 2014), které je podporováno kampaněmi na podporu separace a zvýšením počtu kontejnerů na separaci. Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu, kdy od roku 2014 je separováno 29 složek odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Jednoznačně se zvyšuje podíl vytříděného odpadu a množství druhů tříděných složek. Odbor ŽP je aktivním hráčem a snaží se o další inovativní kroky (chipy na popelnicích, principy oběhového hospodářství, mechanicko-termická třídička v jednání, kontejnery na jedlé tuky, potravinové banky ve spolupráci s Charitou, opětovné využití oblečení, soutěže ad.)  Město dosahuje velmi dobrých výsledků, nikoliv však celorepublikově vynikajících) zejména s ohledem na množství zbytkového komunálního opadu). Proto navrhuji hodnocení známkou 1.  

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Pro obyvatele jsou prováděny pravidelné a trvalé informační kampaně na webu, v Novinách jihlavské radnice (od 1. 1. 2020 Ježkovy oči), přímými besedami, osobními dopisy do schránek (i když tuto formu již omezujeme z důvodu předcházení vzniku odpadu, ve specifických případech je využívána), či přímým kontaktem např. při akcích na náměstí či jiných veřejných projednáních. Stejně tak se snažíme vzdělávat prostřednictvím besed s pracovníky radnice, nebo žáky základních a studenty středních škol.

Od poloviny roku 2014 se mohou obyvatelé zapojit do Programu zodpovědného nakládání s odpady, jehož prostřednictvím lze dosáhnout na slevu z poplatku za komunální odpad. Podrobnosti zde:

http://jihlava.cz/program-zodpovedneho-nakladani-s-odpady/d-500842/p1=103958

·         Počet zapojených k 1. 1. 2020 do motivačního programu:

·         Celkem zapojených domácností: 9510 (5143 „domácností“ odevzdává odpad na sběrných dvorech a 4367 domů je zapojených formou snížené frekvence svozu SKO)

·         Celkem zapojených osob – 22190

Všechny podrobnosti k programu lze najít na výše uvedené webové adrese. Přínosem programu mělo být ne jen snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku, zvýšení množství separovaných odpadů, ale i výchova ke správnému nakládání s nebezpečnými odpady, objemným odpadem, jedlými tuky, kovy a dalšími druhy odpadu, které mnohdy končily v SKO. Díky motivaci k návštěvě sběrných dvorů se i tato oblast postupně zlepšuje, o čemž svědčí rostoucí množství návštěv sběrných dvorů.

Prostředkem, kterým jsme se snažili obyvatele zainteresovat na stavu životního prostředí je i možnost hlásit výskyt černých skládek prostřednictvím webové aplikace: http://zavady.jihlava.cz/obcan.php 

Po zadání e-mailové adresy je občan operativně informován, jak je s jeho podnětem naloženo, kdy bude skládka odstraněna. Aplikace funguje pro občany od začátku roku 2014, je využívána, pořád vylepšována a od doby vzniku (kdy sloužila pouze pro černé skládky) se její působnost rozšířila i na ostatní oblasti činnosti - zeleň, komunikace, správu dětských hřišť a dalších nemovitostí v majetku a správě města.

Velmi důležitým prvkem motivace je i to, že přibližujeme občanům možnosti třídění. Probíhá průběžné budování kontejnerových stání na separovaných odpad. Cílem je zkrácení docházkové vzdálenosti, pokrytí města dostatečně hustou sítí míst pro separovaný odpad, a tím motivace občanů třídit odpad. Pokrytí sítí kontejnery na separ má zajistit, aby žádný z občanů neměl k nejbližšímu kontejnerovému stání docházkovou vzdálenost delší, než 110 m. Celkem již máme 319 hnízd na separovaný odpad.

V místech, kde je problematické najít místo pro kontejnerové stání (zejména městská památková rezervace) řešíme problém s docházkovou vzdáleností buď budováním podzemních kontejnerových stání (v Jihlavě máme v MPR celkem tři), nebo tím, že jsou na základě žádosti obyvatelům přímo do domu poskytovány  popelnice na papír a plasty. V současnosti je takto přiděleno 150 nádob na papír, 159 nádob na plast a 1 nádoba na sklo (novinka 2020) do více než 150 nemovitostí.

V polovině roku 2017 město začalo na turistickém informačním centru rovněž za zvýhodněnou cenu prodávat tašky na separovaný odpad a v rámci snahy o předcházení vzniku odpadu (kde má město obecně velmi omezené možnosti) rovněž za symbolickou cenu prodává látkové tašky s grafikou v jednotném "odpadovém" stylu a s upozorněním na nutnost předcházení vzniku odpadu. Kromě praktického výstupu (snížení množství použitých igelitových tašek) si tato akce klade za cíl právě předcházení vzniku odpadu. Dále pak jsme sortiment rozšířili i o pytlíky ze záclon (vybrané z kontejnerů na textil a ušité ve spolupráci s neziskovou organizací) a lněné pytlíky na chléb a pečivo (ušité ve spolupráci se střední textilní školou v Heleníně). https://www.jihlava.cz/textilni-sacky-opet-v-prodeji/d-534712 

O úspěšnosti všech realizovaných kroků svědčí i fakt, že se Jihlava v roce 2017 stala vítězem celostátní soutěže o krystalovou popelnici, byla tak v roce 2016 nejlépe třídícím městem v České republice. Více zde: https://www.jihlava.cz/nejlepe-tridi-odpady-obyvatele-jihlavy/d-519540/p1=103430. Systém v Jihlavě je nastaven tak, aby byl ekonomicky i ekologicky udržitelný. Trend v odpadovém hospodářství i přes obecně narůstající produkci odpadu související s konzumní společností se snažíme udržovat, o čemž svědčí i opakované získání Odpadového Oskara od Arniky v roce 2019 Za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu v kategorii měst na 5000 obyvatel v Kraji Vysočina. Trvalým oceněním je Odpadový Oskar za příklad dobré praxe.

 

V současnosti ale většinu našich aktivit směřujeme k předcházení vzniku odpadu v rámci kampaně Zero waste. Kampaň se snažíme šířit všemi dostupnými kanály a kombinovat ji s praktickými kroky, které děláme. Pracovníci odboru životního prostředí postupně uspořádali besedy s kolegy z ostatních odborů a i besedy mimo magistrát. 

Uspořádali jsme besedy pro školy, kdy bylo proškoleno přibližně 360 studentů (SOŠ Sociální – cca 120 studentů, Gymnázium Jihlava – cca 240 studentů). Spolupracujeme i s učiteli na základních školách, kteří mají v kompetenci ekologickou výchovu a osvětu.

Další z cest, kterou kampaň děláme, jsou spoty v rádiu. Lze je najít i tady: https://jihlava.cz/spoty/d-534717/p1=132947 

Protože se snažíme o to, aby vizuálně lidé tuto problematiku vnímali co nejčastěji, dávali jsme pravidelně plakáty i do Novin jihlavské radnice, jejich podobu lze najít v záložce Galerie. 

Velkoplošné fotografie byly umístěny i na trolejbusy MHD a jsou tedy mobilním poutačem na kampaň. https://www.jihlava.cz/trolejbusy-a-radio-v-kampani-jihlava-bez-odpadu/d-534065

Velkoplošné plakáty a další artefakty pak byly vystavovány na výstavě v Městské knihovně v Jihlavě.  Všechny informace se opět snažíme mít pohromadě na jednom místě na webu, lze je najít zde: https://jihlava.cz/bezodpadu/ Sledovanost stránek sice není přesně sledována, ale z reakcí lidí po zveřejnění nových příspěvků je zřejmé, že je o stránky zájem. 

V roce 2020 udělal v oblasti odpadového hospodářství velká škrt COVID19 a s ním spojená opatření, která měla za následek nárazově zvýšenou produkci odpadů z jednorázových pomůcek (roušky, rukavice, obaly od jídla a podobně). Přesto se snažíme v kampani pokračovat. Je nemožné měřit něco, co nevzniklo, těžko tedy lze za stávající mimořádné situace vyhodnotit, nakolik je kampaň úspěšná. Jak však bylo patrné při kampaních v minulém období, kterými jsme provázeli zavedení motivačního programu, plošné třídění bioodpadu či zavedení 14tidenního svozu, efekt kampaní nastupuje postupně, mají však neoddiskutovatelný smysl. 

Odpad z nádob na separ (papír a plast) je dále tříděn na třídící lince firmy ASMJ (společný podnik městské společnosti Služby města Jihlavy a firmy FCC - dříve ASA). Tato společnost pak vytříděný odpad dále obchoduje, včetně materiálově nevyužitelného podílu výmětu, který je využíván energeticky. Díky třídící lince je možné do žlutých kontejnerů třídit plasty, tetrapackové obaly i kovy současně. 

Gastroodpad a kuchyňský odpad z domácností v tuto chvíli není řešen žádnou separací a dalším zpracováním, neboť tento postup by si vyžádal náklady na úpravu systému z důvodu hygienizace odpadu. 

Město uvažovalo i o možnosti zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady města a přípravy na toto zapojení v minulých letech probíhali. Mělo to být řešeno postupně, v první etapě mělo dojít k zapojení drobných živnostníků bez významné produkce odpadu (advokáti, jazykové školy, překladatelé, projektanti a podobně). Přípravy na zapojení ale byly nyní zastaveny, protože čekáme na nový zákon o odpadech, který do tohoto může významně zasáhnout.

Protože jsme si vědomi nutnosti neustálého zlepšování situace v odpadovém hospodářství, probíhá nyní výběr lokality pro čtvrtý sběrný dvůr. Součástí tohoto zařízení by mělo být i re-use centrum, které by bylo součástí probíhajícího programu zero waste.

 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?
  Podíl SKO na celkové produkci KO je 47,7%
 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  144

3.2.A

Toto číslo nezohledňuje skutečnost, že se v Jihlavě vyskytuje cca 20.000 lidí mimo režim trvalého pobytu (např. agenturních pracovníků, nebo obyvatel, kteří zde trvale žijí ať už ve vlastních nebo v pronajatých nemovitostech, trvalé bydliště však z různých důvodů mají jinde), kteří jsou výraznými producenty netříděného komunálního odpadu a po jejich odečtení by mohlo být ještě výrazně menší. 

3.2.D

Podíl separovaného odpadu skokově narostl se zavedením plošného třídění bioodpadu do nádob a současně se zavedením 14tidenní frekvence svozu SKO od rodinných domů.

vývoj produkce odpadu po složkách

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Zájem o motivační program mezi obyvateli je poměrně velký, což prokazují počty zapojených osob. Zapojení do motivačního programu vedlo k tomu, že lidé začali více přemýšlet o nakládání s odpady, o své zodpovědnosti v této oblasti a mění se postupně i přístup obyvatel k nakládání s odpadem.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Občané jsou motivováni k předcházení vzniku odpadu a správnému nakládání s ním jak prostřednictvím nejrůznějších kampaní a vzdělávacích akcí, tak zavedením finančního motivačního programu. (Jeho předpokladem je dobrá dostupnost sběrných nádob.) Vhodnou cestou je zapojování občanů do trendu zero waste a dalších trendů a hnutí; dobrým  příkladem předcházení vzniku odpadů je akce textilních sáčků a tašek. Je možné doporučit vytváření re-use center; jedno je již plánováno.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V průběhu let 2017 a  2018 jsme informovali občany o nakládání s odpady kromě standartních komunikačních kanálů také nově přes sociální sítě (facebook, instagram apod.)

V  r. 2018 jsme realizovali kampaň na podporu třídění "Třídím dobře, třídím rád!", která byla finančně podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Hlavní aktivitou této kampaně byla roadshow s názvem "Tref si svůj barevný kontejner". Tato aktivita představovala roadshow putující po sběrných místech s barevnými kontejnery, před které byl umístěn půlkruh (podobně jako před basketbalovým košem) a občané se z vyznačených kruhů trefovali s přineseným odpadem do barevných kontejnerů. Na tuto aktivitu navazovala fotosoutěž, jejíž cílem bylo umístit na Facebook či Instagram fotografii, jak třídí odpady v Kopřivnici. Autor fotografie s největším hodnocením "To se mi líbí" získal chytrý telefon.

 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?
  Rok 2017: papír = 11,8 %, nápojový karton = 0,07%, plast = 7,03 %, sklo = 6,53 %, kovy = 11,92 %, BRKO = 31,66 %, textil = 2,5 %, elektro = 3,2 % Rok 2018: papír = 12,2 %, nápojový karton = 0,08 %, plast = 7,1 %, sklo = 6,6 %, kovy = 12,9 %, BRKO = 40,8 %
 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  r. 2017 - 158,1 kg r. 2018 - 163,3 kg

I přes rostoucí množství tříděného odpadu, roste množství netříděného odpadu.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Motivace a informovanost občanů funguje dobře, svědčí o tom i nadále se zvyšující množství tříděných složek komunálního odpadu.  Osvětu a motivaci našich občanů provádíme formou různých kampaní a osvětových akcí, dále jsou občanům zdarma rozdávány sady tašek na třídění odpadů, obyvatelům bydlícím v rodinných domech jsou pak rozdávány zdarma žluté pytle na sběr plastů přímo od rodinných domů. Každoročně jsou budována nová stanoviště, snižuje se docházková vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad apod.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Komunikace a motivace občanů a firem k třídění je funkčně nastavena. Doporučuji se také zaměřit na firmy, resp. drobné živnostníky (prodejny, restaurace, apod.), aby se zapojily do městského systému nakládání s odpady, tak aby se nestaly pouze "černými" pasažéry, kteří využívají separační místa a systém, ale do jeho provozu nikterak nepřispívají, často pouze z neznalosti.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obyvatelé města jsou pravidelně informováni na webu města, v měsíčníku Velkomeziříčsko a na internetovém portále NovinyVM. Ve městě funguje ekocentrum Chaloupky, které pořádá osvětové kampaně několikrát do roka. Spolupracujeme se společností EKO-KOM, která zhruba 1x za tři roky provede osvětovou kampaň na základních školách.


Na webu města jsou občané informováni jak třídit odpad správně.


https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/odbor-zivotniho-prostredi/3001-tridme-odpad-spravne


Motivací pro třídění je již několik let se nezvedající místní poplatek za komunální odpad. Pro občany nabízíme sadu tří tašek na třídění papíru, skla a plastů (zdarma) a dále kompostéry do zahrad. Z posledních dvou dotací z OPŽP (rok 2015 a 2018) jsme rozdali 800 kusů kompostérů do pětileté výpůjčky a následného převodu do osobního vlastnictví (tedy také zdarma). Kompostéry jsou o objemu 900 a 1050 litrů. Dále v rámci motivace snižujeme docházkovou vzdálenost pro občany k separačním hnízdům…. Z původních zhruba 60 stanovišť (v roce 2004) jsme dosáhly za 15 let zdvojnásobení množství stanovišť.

Do škol jsme společně se společností EKO-KOM nabídli krabice na třídění odpadů na chodby a do vestibulu.

Firmy a drobní podnikatelé jsou taktéž informováni prostřednictvím webových stránek města. Metodicky jsou vedeni na odboru životního prostředí, ať už v rámci ohlašování odpadů přes webový portál ISPOP, tak jsou jim poskytovány informace ohledně firemního odpadového hospodářství. Drobní podnikatelé mohou využívat systému nakládání s komunálním odpadem ve městě, tedy nádoby na tříděný odpad a to v tom případě, že mají uzavřenou smlouvu s městem.

 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?
  Ano
 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  Ano

3.2.A

V roce 2016 to bylo celkem 1.873.076 kg, tedy v přepočtu 162 kg na osobu a rok.
V roce 2017 bylo množství SKO 1.907.460 kg, tedy v přepočtu 165 kg na osobu a rok.
V roce 2018 město naprodukovalo 1.954.169 kg SKO, tedy v přepočtu 170 kg na osobu a rok.
V roce 2019 město naprodukovalo 1.896.374 kg SKO, tedy 160,7 kg na osobu a rok.

Ve městě Velké Meziříčí bohužel každoročně množství komunálního odpadu narůstá. Přes veškeré snahy města množství SKO narůstá, také se ale zvyšuje podíl tříděných složek komunálního odpadu. Tedy sice množství odpadů narůstá (to celosvětově), ale také více třídíme.

Za rok 2019 došla k mírnému poklesu celkového množství komunálního odpadu.

 

3.2.D

Rok 2016:
Podíl BRO ku SKO: 59% (extrémní množství BRO)
Podíl plastů k SKO: 13%
Podíl skla k SKO: 9%
Podíl papíru k SKO: 15%

Rok 2017:
Podíl BRO k SKO: 45%
Podíl plastů k SKO: 14%
Podíl skla k SKO: 10%
Podíl papíru k SKO: 15%

Rok 2018:
Podíl BRO ku SKO: 43%
Podíl plastů k SKO: 15%
Podíl skla k SKO: 10%
Podíl papíru k SKO: 15%

Rok 2019:
Podíl BRO ku SKO: 74%
Podíl plastů k SKO: 15%
Podíl skla k SKO: 12%
Podíl papíru k SKO: 17%

 

Podíl biologicky rozložitelných odpadů ke směsnému komunálnímu odpadu klesá. To přičítáme k dobru kompostérům rozdaným občanům do zahrad, kteří si tak sami BRO zkompostují a využijí ho jako kompost a neodkládají tak biologicky rozložitelný odpad pouze do kontejnerů rozmístěných po městě. Každoročně se město Velké Meziříčí umisťuje na předních příčkách v krajské soutěži My třídíme

S postupujícím rozvojem města a stavbou nových sídělních útvatů rostou plochy veřejné zelně a tím i produkce BRO, který vzniká při jejich údržbě.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Motivace a informovanost občanů je na dobré úrovni, svědčí o tom i množství vytříděných odpadů. Velké Meziříčí bylo v rámci Kraje Vysočina a obcí ORP v posledních třech letech vyhodnoceno 2x na prvním místě a jednou na místě třetím co se týká třídění odpadů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Motivace občanů a firem je zavedena. V textu není informace o tom, zda-li jsou u podnikatelských subjektů prováděny kontroly, které by omezily výskyt "černých pasažérů" systému městského nakládání s komunálními odpady. Také to je jedním z nástrojů motivace a není nutné hned nastavovat sankce, ale upozorněním přimět k zapojení do systému.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ve městě pravidelně probíhá optimalizace z hlediska dostupnosti separačních hnízd. Hnízda jsou tvořena základními třemi druhy kontejnerů – papír, plasty (NK sbírán spolu s plasty), sklo (barevné společně s bílým), v některých lokalitách sběrných míst se dále vyskytují kontejnery na elektrozařízení z domácností, vytříděný textil a jedlé tuky a oleje.

Pravidelně probíhají osvětové kampaně v rámci Dne Země,  Dne s Technickými službami, s programy zajišťovanými TS, pravidelné informace k třídění odpadů jsou uváděny v Chrudimském zpravodaji. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí provádí v rámci výkonu státní správy kontroly firem na území města zaměřené na zajištění způsobu nakládání s  odpady.

Předcházení vzniku odpadů - webový portál Nevyhazujtocz. https://www.chrudim.nevyhazujto.cz/#!/home a nově v červnu 2019 bylo otevřeno Re-use centrum. 

Téma předcházení vzniku odpadů je zahrnuto i do ekovýchovných programů Ekocentra Palety, který je připraven na potřeby města, tedy dle specifik a požadavků města.

V rámci kampaní spolupracujeme i s obchodem Vratné láhve - http://vratne-lahve.cz 

K problematice třídění odpadů jsme vydali letáček - https://www.chrudim.eu/StaticFiles/cs/download/zdrave-mesto/letak_trideni-odpadu.pdf

 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?
  kovy 33,4%, papír 34,1%, plasty 7,8%, sklo 10%, NK 0,17%, BRKO 11,7%, textil 1,92%, NO 0,87%, pneu 0,27%
 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  184,5 kg/obyv. (2017), 181,56 kg/obyv. (2016)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podíl vytříděných materiálově využitelných složek na produkci SKO se přibližuje 30% (plasty, papír, sklo, kompozitní obaly, kovy, textil).

Třídění papíru má mezi lety 2015 – 2017 kolísavou tendenci (průměrně 1,5 tis. t/rok), což může být reakce na situaci na ceny druhotných surovin), naopak třídění plastů stabilně roste (293 t, resp. 304 t a 377 t) podobně jako třídění skla (431 t, resp. 460 t a 480 t) a nápojového kartonu (z cca 5,5 t na 8 t v roce 2017).

Z materiálově využitelných odpadů tvoří kromě kovů nejvýznamnější položku papír, sklo a plasty, podíl NK je v celkovém množství spíše malý.

Produkce množství netříděného směsného KO (č. 200301 dle Katalogu odpadů)  od roku 2011 do 2015 stále mírně klesala, od roku 2016 opět mírně roste (těžko odhadovat, jedná-li se o trend v důsledku zhoršení třídění nebo je vzestup ve vztahu např. k příznivé ekonomické situaci obyvatel). Stejný trend vykazuje produkce objemného odpadu.

Podrobnosti viz též Vyhodnocení plnění POH

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ve městě je zavedena relativně hustá síť sběrných míst pro třídění odpadu (viz předcházející otázka). Občané jsou informováni o možnostech třídění v rámci radničního zpravodaje a toto téma je pravidelně zařazováno do osvětových kampaní a veřejných akcí (např. Den Země apod.).

Větší důraz by si zasloužila otázka předcházení vzniku odpadu. Město na svých webových stránkách propaguje platformu Nevyhazujto.cz, chystá zprovoznění Re-use centra a zapojení do kampaně #dostbyloplastu. Propagaci předcházení vzniku odpadu je však doporučeno zintenzivnit.

Směrem k soukromému sektoru (firmám) je v oblasti prevence a třídění odpadů vyvíjeno minimum aktivit, s výjimkou běžné kontrolní a dozorové činnosti. Zde lze spatřovat nevyužitý potenciál, neboť soukromý sektor, především poskytovatelé služeb a obchodníci, mohou ve spolupráci s městem svými aktivitami významně pomoci šířit osvětu v oblasti předcházení vzniku odpadů, minimalizace používání obalů a udržitelné spotřeby mezi občany.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Motivace k třídění odpadu

Město motivuje občany tím, že pokud budou separovat do určité míry, tak se nebude zvyšovat poplatek za odpad na hlavu, což se následně dodržuje. V roce 2014 došlo ve statistikách ke zvýšení netříděného SKO na obyvatele z toho důvodu, že do statistik byl v roce 2014 zahrnut i odpad z velkoobjemových kontejnerů, kde byla velká část odpadu podnikatelského. Po zprovoznění sběrného dvoru v roce 2014 byly velkoobjemové kontejnery zrušeny a produkce odpadů se přesunula do sběrného dvoru, kde jde o separované odpady od občanů a proto jsou již vykazovány.   U netříděného odpadu je navýšení produkce minimální a lze předpokládat, že je způsobeno i mírným poklesem obyvatel. U separovaného odpadu je naopak výrazné zvýšení produkce dáno jednak otevřením sběrového dvoru, kampaněmi na podporu separace a zvýšením počtu kontejnerů na separaci.

 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?
  n.a.
 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  173,73 kg/obyv.

Hodnota indikátoru 3.2.A:

2012 - 170,1 kg/obyv.
2013 - 169,5 kg/obyv.
2014 - 173,8 kg/obyv.
2015 - 170,93 kg/obyv.
2016 - 173,67 kg/obyv.
2017 - 173,73 kg/obyv.

Byl zprovozněn sběrný dvůr, není zvyšován poplatek za odpad, díky většímu sběru odpadu došlo ke zvýšení podílu netříděného odpadu.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město zprovoznilo sběrný dvůr, poplatek za odpady je stabilní.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

V této otázce souhlasím se sebehodnocením, město využívá pestré formy motivace občanů k lepšímu třídění a nakládání s odpady. Příkladem je soutěž "Odpadománie", která pomohla výrazně zvýšila výtěžnost na sběrném dvoře. Dalším příkladem je akce "Ukliďme Česko", které se zúčastnilo přes 200 lidí. 

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Nebezpečné odpady jsou odebírány ve třech sběrných dvorech, V minulosti byly tyto složky sbírány i při mobilních svozech 1 - 2x ročně, po zavedení motivačního programu ale veřejnost začala sběrné dvory využívat průběžně při mobilních sběrech již tyto složky nebyly odevzdávány a tato forma sběru byla tudíž neefektivní a zbytečná. 

Jako město se nepřihlašujeme k jednorázovým akcím ve sběru baterií či jiných zařízení, protože tyto akce pouze nabourávají zavedené a dlouho a systematicky budované systémy, kterými se snažíme lidi vést k zodpovědnému nakládání s odpady. Jednorázové akce jsou výkyvem z těchto systémů a odkloní část odpadů z jeho přirozené cesty. Když pak skončí, odpad se často stává součástí SKO. 

Produkce nebezpečného odpadu postupně v letech roste, což ale není dáno tím, že by se jeho množství opravdu zvyšovalo, ale spíš díky tomu, že lepší osvětou dosahujeme vyššího podílu vytřídění NO z SKO. K tomuto výrazně přispělo i zavedení motivačního programu, v rámci něhož na sběrné dvory lidé odevzdávají právě i nebezpečný odpad.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Sběr nebezpečného odpadu probíhá pouze ve sběrných dvorech. Je navázán na motivační systém a podíl vytříděného NO se díky němu daří zvyšovat. Paralelně uskutečňované mobilní svozy se v tomto systému ukázaly nadbytečné. Kontrolně však je možné provést průzkum, zdali se nebezpečné odpady neobjevují na divokých skládkách nebo v kanalizaci (pokud se jedná o kapalné fáze).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Od r. 2018 je zrušen mobilní svoz nebezpečného odpadu a je sbírán na sběrném dvoře 6 dní v týdnu.

Produkce nebezpečného odpadu mírně klesá - r. 2017 - 20,228 t, r. 2018 - 19,971 t.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

I přes zrušení mobilního svozu nebezpečných odpadů se daří udržet velmi dobrý trend třídění tohoto odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Na základě vyhodnocení systému došlo ke zrušení ambulantních sběrů odpadů kategorie nebezpečný. Ke sběru NO slouží sběrný dvůr, který je otevřen 6 dní v týdnu, přičemž nedošlo k významnému poklesu množství sebraného nebezpečného odpadu.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí prostřednictvím Technických služeb, které ze 100% vlastní, provozuje sběrný dvůr, kde je možné odevzdávat nebezpečné odpady všeho druhu (např. Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, barvy, lepidla, detergenty, baterie a akumulátory, znečištěné obaly a v rámci zpětného odběru také vyřazená elektrická a elektronická zařízení, zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky, zářivky atd.)

V místních částech probíhají 2x ročně svozy nebezpečných odpadů (na jaře a na podzim).Na vybraných stanovištích jsou umístěny červené nádoby na drobné elektro, na městském úřadě je umístěný nádoba na sběr monočlánků a baterií, stejně tak probíhá zpětný odběr elektrozařízení v prodejnách elektro, pneumatiky lze bezplatně odevzdat při výměně v pneuservisech (zpětný odběr), baterie a monočlánky lze taktéž odevzdat v prodejnách.

Celkové množství nebezpečných odpadů za rok
2016: 62 tun
2017: 52 tun
2018: 55 tun
2019: 91 tun
Celková produkce nebezpečných odpadů za město v roce 2019 je 91, 241…. z toho je ale 55 tun azbestu, což v předchozích letech bylo vždycky tak v rozmezí 25 – 30 tun… takže se tu víc bourali staré stavby a stavěli nové domy a tím to vzniklo.

Celkově se množství nebezpečných odpadů (pokud z nich vyjmeme nebezpečné odpady ze stavebnictví) snižuje, množství nebezpečného stavebního odpadu je odvislé od množství staveb a rekonstrukcí objektů soukromých osob na území města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má vytvořeny stabilní možnosti pro odevzdávání nebezpečných složek odpadu.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Systém sběru nebezpečných odpadů je zaveden a obsahuje jak sběrný dvůr tak mobilní svozy, což je ideální kombinací.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Dvakrát ročně probíhá mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. O harmonogramu svozu jsou občané informováni v Chrudimském zpravodaji, na internetových stránkách města a Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o.

V porovnání s rokem 2015 (z hlediska produkce NO výjimečný) kleslo  významně v letech 2016 a 2017  množství nebezpečných odpadů. Produkce NO se v průběhu časové linky 2011 - 2017 jeví jako rozkolísaná, významnou položku tvoří často akumulátory (možnost jejich předávání za úplatu prostřednictvím sběren, vliv trhu) a dále produkce nebezpečných stavebních odpadů – azbestu (počet staveb). Na produkci nebezpečných odpadů  má vliv činnost kolektivních systémů.

Přehled produkce nebezpečných odpadů:

Rok

Množství vytříděných NO v t

2015 

62,452

2016

41,841

2017

42,025

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Množství vytříděných nebezpečných odpadů mírně klesá, ve městě je dobře zajištěno jejich třídění.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Produkce nebezpečného odpadu je – podle vyjádření města – rozkolísaná, nicméně dá se říci, že v posledních letech spíše klesá. Důvody těchto skutečností je možné vnímat v realizaci jednorázových akcí, při kterých vzniká větší množství NO (např. azbest ze staveb) a dále v nárůstu množství elektrozařízení sebraných prostřednictvím zpětného odběru.

Nebezpečné odpady je možné odevzdávat na sběrném dvoře. Dále město 2x ročně zabezpečuje mobilní sběr NO, o který však občané nejeví tak velký zájem.

Existuje zde prostor pro osvětu – seznámení/připomenutí občanům, jaký „drobný“ nebezpečný odpad mohou mít doma a neměl by končit ve směsném odpadu. Jedná se např. o barvy, laky a ředidla, znečištěné hadry, lepidla, tonery, léčiva, apod.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město provozuje svoz nebezpečných složek KO pouze ve stacionárním zařízení - sběrný dvůr odpadů Litoměřice.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město provozuje efektivní stacionární systém sběru nebezpečného komunálního odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situace je stabilní a adekvátní legislativní úpravě. Jiné formy sběru nebezpečných složek nejsou nezbytné - sběrný dvůr dobře funguje. Dále existují možnosti separace a zpětného odběru elektoodpadů, jedlých tuků. 

3.3 Hospodaření s energií

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město zpracovalo Koncepci energetických úspor a Aktualizaci územní energetické koncepce. Na jejich základě plánuje realizaci konkrétních úsporných opatření a zavedení systému energetického managementu s návazným sledováním a vyhodnocováním příslušných indikátorů. Dlouhodobě se ale potýká s personálním problémem při obsazení zřízené pozice energetika. Částečně je tato situace řešena pomocí externího subjektu (Energetické agentury Vysočiny), nemůže se však jednat o řešení dlouhodobé.

Lze tedy konstatovat, že v oblasti hospodaření s energií a vodou má město před sebou mnoho zásadních úkolů, kterých si je vědomo, avšak při současném personálním zajištění je není schopné v plné míře realizovat.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město realizuje svou energetickou politiku v souladu se schválenými koncepčními dokumenty. V roce 2018 dokončilo za účasti významných podnikatelských subjektů Územní energetickou koncepci města Kopřivnice vč. místních částí 2017 - 2042.

Na svých objektech realizuje energetická opatření, především komplexní zateplení obvodových plášťů a výměny výplní oken a dveří. Dílčí opatření ke snižování energetické náročnosti jsou rovněž realizovány prostřednictvím modelu EPC. 

Energetik města průběžně sleduje a vyhodnocuje data o spotřebě energií (od roku 2017 v novém SW nástroji), u příspěvkových organizací provádí školení pro zaměstnance k tématu úsporného hospodaření s energiemi. Dodržování zásad energetického managementu je jedním z kritérií, které jsou posuzovány při stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací.

Město si uvědomuje svůj nedostatek v nerealizaci technologie OZE. Při přípravě rekonstrukcí některých objektů si nechalo zpracovat posouzení možné instalace fotovoltaických článků na střechách, toto však nebylo statiky doporučeno. Teplárna zásobující město využívá jako jedno z paliv dřevní biomasu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2014. Mezi jeho hlavní činnost patří sledování nebo sběr (údaje od školníků a domovníků) a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energií.

Našim cílem je ve spolupráci s městem Litoměřice (v prosinci roku 2019 proběhla návštěva Ing. Klusáka v našem městě a došlo k ústní dohodě o další spolupráci) přistoupit k tomuto problému ještě sofistikovaněji a v roce 2020 podat projektovou žádost MPO do programu "EFEKT".

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci MěÚ Chrudim je od roku 2015 zřízena  pozice energetického manažera a aplikován systém energetického managementu a provozován systém EPC.

Od roku 2018 máme na budově MěÚ v provozu fotovoltaickou elektrárnu zavedeny online sledování spotřeby vody (po 8 hodinách).

Od roku 2016 jsme zapojeni v Paktu starostů a primátorů, jehož výsledkem je zpracovaný plán udržitelné energetiky pro město Chrudim. Tento plán chceme do budoucna propojit s Adaptační strategií na ochranu klimatu pro město Chrudim, kterou máme schválenou v ZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město velmi kvalitním způsobem realizuje systém energetického managementu (EnMS), který je částečně propojen se systémem EMAS. Zároveň má zpracovaný Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim v rámci svého členství v Paktu starostů a primátorů.

Díky realizaci konkrétních energeticky úsporných akcí dochází k postupnému snižování spotřeby energie. Zároveň se město snaží využívat obnovitelné zdroje energie (fotovoltaická elektrárna na budově MěÚ, tepelné čerpadlo na chlazení kluziště městského stadionu, chystaný projekt tepelných čerpadel v mateřských školách).

Spíše klesající trend má také spotřeba pohonných hmot.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

V rámci městského úřadu jsou zřízeny 2 pozice energetického manažera.

Město od roku 2014 provozuje 3 fotovoltaické elektrárny, které doplní o akumulační systémy a propojí s elektromobilitou. Město Litoměřice má jako jedno z mála měst v ČR zpracovaný Energetický plán města do roku 2030 a dokončuje SECAP (Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu).

Město Litoměřice od zavedení prvních opatření energetického managementu v roce 2012 již ušetřilo bezmála 22,5 milionu Kč.
V porovnání s rokem 2013 došlo k úsporám energie ve výši 9 %. Město se aktivně zapojuje do mezinárodních a národních projektů propagujících udržitelnou energetiku, v současné době je součástí 3 konsorcií v projektech INNOVATE, STARDUST, SCORE podpořených z titulu HORIZON 2020.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Lze souhlasit se sebehodnocením, jak bylo uvedeno výše, město je celostátním leaderem zejména s ohledem na energetický management na úrovni města, úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie. Aktivně spolupracuje s dalšími městy a subjekty, jak v ČR, tak zahraničí. Iniciuje nové projekty, snaží se o inovativní řešení (chystaná první energeticky pasivní veřejnou budovu v ČR -PAVE). Úspory energie mají hmatatelný finanční a environmentální dopad. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město v současné době nemá vytvořen systém energetického managementu. V roce 2019 byla dokončena Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy, kde pro oblast energetických úspor je jedním z nástrojů pro jejich dosažení zavedení systému energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001, dalším nástrojem je implementace koncepce energetických úspor a příprava a realizace systémového řešení sběru dat spotřeby energií a vody v objektech města včetně zapojení organizací města. Územní energetická koncepce statutárního města Jihlavy je nyní aktualizována a probíhá u ní SEA. Návrh finální verze této koncepce je v příloze.

Strategická koncepce energetických úspor ve městě Jihlava je již zpracována, ale dosud nebyla projednána ani odsouhlasena volenými orgány města. proto tento dokument zatím není možné dát k dispozici.


Pozice energetika je zařazena pod odbor rozvoje města, avšak není v současné době personálně obsazena (leden 2020). Na tuto pozici je vypsáno výběrové řízení. Město tuto situaci řeší pomocí rámcové smlouvy o zajištění služeb v oblasti energetiky uzavřené s odbornou společností.

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  ne

Město v současné době nemá zaveden sytém energetického managementu. V roce 2019 byly zpracovány dva zásadní koncepční dokumenty – Aktualizace územní energetické koncepce statutárního města Jihlavy a Koncepce energetických úspor ve městě Jihlava. Místo energetika města nyní není obsazeno, oblast energetiky je zajištěna externí službou. 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město v době hodnocení nemělo zajištěný systém energetického managementu, nicméně s jeho zavedením počítá Aktualizovaná energetická koncepce. Pozice energetika s plným pracovním úvazkem je zřízena v rámci odboru rozvoje města, avšak – opět v době hodnocení – nebyla tato pozice obsazena. Městu se, i přes několik kol vyhlášeného výběrového řízení, nepodařilo nalézt vhodného kandidáta (nehlásí se).

Město si uvědomuje, že v této oblasti musí výrazně zapracovat.

Důležitým nástrojem bude implementace Koncepce energetických úspor a realizace systémového řešení sběru dat spotřeby energií a vody v objektech města včetně zapojení organizací města. Město by mělo do budoucna pracovat na získání přehledu a konkrétních čísel spotřeby energie a vody u všech odběratelů a obyvatel města. Město by také mělo zvážit využívání obnovitelných zdrojů energie s ohledem na umístění a dostupnost zdrojů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má vytvořen systém. Je to systém energetické managementu dle zásad popsaných v ČSN- EN- ISO 50001. Sytém je ukotven vnitroorganizačními směrnicemi a strategickými dokumenty.

8/2015 Pravidla systému energetického managementu města Kopřivnice, vykonávaného v souladu s ISO 50001

22/2017 Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací

11/2018 Zásady vztahů zřizovatele a organizačních složek města Kopřivnice

V případě potřeby oponentovi zašleme.

Energetický plán města 2010 až 2022, viz http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí viz dtto

Město má vytvořenu 11. rokem funkci energetika. Tomu bylo městem umožněno se věnovat oblasti hospodaření s energiemi na majetku města na plný úvazek. Spolu s energetikem se problematice hospodaření s energiemi věnují částečně desítky zaměstnanců města Kopřivnice a organizací města, kteří jsou zapojeni v  energetickém managementu města.  Plní role správců budov a zařízení, osob zodpovědných za spotřeby v dané organizaci, role investorů, atd.  Město má určeného i představitele vedení města pro energetický management, tím je v současnosti starosta města.

Veškerá energetická data a dokumenty jsou centralizovaně již třetím rokem ukládána do městského energetického sw Energy broker. Předchůdcem byl městský energetický informační systém, který fungoval asi 5 let a byl nahrazen sw Energy broker. Veškerá data a dokumenty uložené v sw Energy broker jsou přístupné i energetickému managementu. 

Systém energetického managementu měl v roce 2019 následující rozsah:

1) odběrná místa elektřiny - 234 ks,2) odběrná místa zemního plynu - 46 ks, 3) Odběrná místa z CZT - 55 s, 4) Odběrná místa vody - 173 ks.  Energetický management probíhá na 103 ks budov v majetk města, či organizací města a na  56 linkách veřejného osvětlení.

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  2

Energetický management na veškerém majetku města existuje. Zásada je, že se město snaží sledovat všechny energie na majetku, kde se dostane k naměřeným spotřebám, třeba i dílčím. Město si je vědomo, že bez vzájemné součinnosti vlastníka budov s uživatelem budov se můžou realizovat energeticky úsporná opatření jen těžko. Má zásadu, co je měřitelné a sledovatelné, byť se jedná jen o dílčí spotřebu části budovy ( např. elektřina společných prostor bytových domů v majetku města), je i ovlivnitelné. Problematické je sledování spotřeby u nájemců bytových domů a nebytových domů. U bytových domů tak může sledovat a ovlivňovat pouze spotřebu tepla měřenou na patních měřidlech, spotřebu vody měřenou na patních měřidlech a spotřebu elektřiny pro společné prostory domu a společné výtahy, vzduchotechniku. U nebytových domů pouze tam, kde smluvní vztah na odběr energie a vody není mezi dodavatelem a nájemcem. Je počáteční snaha města  v těchto případech dát nájemci povinnost hlásit stavy energetických měřidel městu do energetického sw Energy broker. to se podařilo při pronájmu rekonstruovaných terapeutických dílen, které byly pronajat Slezské diakonie, za účelem sociálních služeb. Důkazy o výše uvedeném, je možno najít v internetové aplikaci Energybroker .cz, která však není zpřístupněna veřejnosti a e třeba mít patřičné oprávnění pro vstup či provádění úkonů.

Energetik má kompetence pouze doporučující.  Do některých proces stále ještě není vždy optimálně zapojen, např. investiční záměry rekonstrukcí budov. Je to dáno zřejmě systémem řízení  na MU, kdy řízení po linii vedoucích a odborů, hospodaření s energiemi by potřebovalo pro zlepšení funkčnosti  spíše procesní řízení.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se o to již 11 let snaží. Nicméně už definice energetického managementu  na veškerém majetku města, je velice nejasná. Město má celkem rozsáhlý majetek, odebírající energii a vodu, jak budovy tak samostatně stojící technická zařízení, jako např. veřejné osvětlení. Častým jevem je, že  z velké části tohoto majetku město samo tyto budovy a zařízení neprovozuje. Energetické povinnosti poskytovat energetická data na majetku města jsou dobře vymahatelná u příspěvkových organizací města, hůře u obchodních společností města a organizačních složek města. Nevymahatelná jsou prakticky u nájemců, kteří jsou samostatnými subjekty bez jakéhokoliv vztahu k městu. Jedná se někdy o celé budovy, jindy o části budov. K této problematice by bylo třeba zpracovat pro města nějakou právní metodiku, jak mají města postupovat a jaké mají možnost, aby mohli sledovat spotřebu energie a vody opravdu na veškerém svém majetku.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Systém energetického managementu je nastaven. Ve městě je již 11 let zřízena funkce energetika. Spotřeby energiií jak v rámci města, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Návrhy městského energetika jsou pouze doporučující a nejsou závazné.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2014. Mezi jeho hlavní činnost patří sledování a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energie.

Našim cílem je ve spolupráci s městem Litoměřice (v prosinci roku 2019 proběhla návštěva Ing. Klusáka v našem městě a došlo k ústní dohodě o další spolupráci) přistoupit k tomuto problému ještě sofistikovaněji a v roce 2020 podat projektovou žádost MPO do programu "EFEKT".

Město realizovalo tyto aktivity:

V budovách v majetku města jsou zpracovány energetické audity budov a vyvěšeny průkazy energetické náročnosti budovy.

Postupně město realizuje energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení budov, ve výměně oken, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení apod. V městských budovách je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. Monitoringem  energií došlo za poslední období k významnému zlepšení a úspoře.

Zrušení centrálního vytápění bytových domů ve vlastnictví města a jejich náhrada ekologickými lokálními topeništi, realizováno do roku 2010.

Rekonstrukce budovy Spořitelny
- administrativní prostory části MěÚ, výměna všech oken a zateplení, realizace rok 2012, rozpočet 36 mil. Kč

Nová budova radnice
- administrativní prostory části MěÚ, výměna oken a vstupních dveří, zateplení střechy, realizace 2014, rozpočet 1 mil. Kč

Kulturní centrum města JUPITER CLUB
- kompletní rekonstrukce budovy, rozpočet 110 mil. Kč, realizováno v roce 2016.

Historická budova radnice
- administrativní prostory části MěÚ výměna všech oken ve třech podlažích na dvě etapy 2016 a 2018, rozpočet 4,5 mil. Kč.

Budova Hasičské zbrojnice
- výměna oken a celkové zateplení budovy, rozpočet 12,5 mil. Kč, realizace v roce 2019

Na mateřských a základních školách a školských zařízeních je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. V rámci plánovaných oprav je vždy kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.


Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Na základní škole proběhla:
- výměna oken, zateplení fasády a střechy na budově Sokolovská
- zateplení fasády a výměna střechy - školní jídelna na ulici Poštovní


Základní škola  Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
- zateplení budovy včetně výměny oken
- výměna plynového kotle za kondenzační
- v letošním roce bude provedena rekonstrukce osvětlení s náhradou původních žárovkových osvětlovacích těles za úspornější zářivková svítidla tak, aby se docílila předepsaná intenzita osvětlení s co nejmenší spotřebou elektrické energie


Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055
- relativně nová škola z roku 2003
- zateplená okna, vytápění – odpovídá současným standardům bez nutnosti stavebních úprav
- výměna klasických zářivek za LD zářivky v tělocvičně školy


Mateřská škola Velké Meziříčí (6 odloučených pracovišť v různých částech města)
- zateplení jednotlivých pracovišť spolu s výměnou oken


Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42
- rekonstrukce budov včetně výměny oken,
- nové vytápění, výměna kotle včetně instalace termoregulačních ventilů a hlavic
- monitoring sledování spotřeby elektřiny, vody, pevných paliv


Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50
- MŠ Mostiště  - zateplení budovy včetně výměny střechy + rekuperace
- ZŠ Mostiště a  MŠ Olší n. Oslavou -  výměna oken

Zateplení MŠ + ZŠ přehled:

Veřejné osvětlení. Máme proveden pasport veřejného osvětlení, proběhla optimalizace odběrných míst a data slouží jako podklad k postupné rekonstrukci VO ve městě. Tak jako i v jiných městech město musí zajišťovat službu osvětlení a ročně toto stojí nemalé finanční prostředky.

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  Ano

Od roku 2014 existuje pozice energetického manažera.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

V roce 2014 byla zřízena funkce energetického manažera, který nejprve provedl audit všech odběrných míst, kontrolu nastavených sazeb. Je pravidelně sledován odběr energií, město vypisuje tendery na nákupy energií pro všechna odběrná místa.

Na základě návrhů energetika jsou prováděna jednotlivá opatření vedoucí ke snižování spotřeby energií.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Je zřízena pozice energetického manažera, město usiluje o získání podpory v rámci projektu v programu EFEKT MPO.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 1. Město systematicky sleduje spotřebu energie od roku 2009, kdy byl zaveden systém EMAS. Odpovědnost za sledování spotřeb Odbor kanceláře tajemníka, oddělení hospodářské správy. Při zpracovávání každoroční aktualizace Environmentálního prohlášení jsou data vyhodnocena a případně navržena opatření ke snížení spotřeby. Stejně tak příspěvkové organizace města sledují průběžně spotřeby energií.
 2. Od 1.1.2015 zavedeno místo energetického manažera, který spolupracuje se všemi organizacemi a společnostmi města.
 3. Město Chrudim zahájilo v roce 2014 zavádění systému managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2012, a to za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT.
 4. Od roku 2014 je zaveden projekt EPC.
 5. Nakládání s úsporami - je schválen ZM Fond obnovy majetku (FOM). V tomto fondu jsou shromážděny  vklady města, příjmy ze splátek půjček a úroků poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení do doby jejich konečného splacení, zůstatek Fondu rozvoje bydlení k datu založení FOM, dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (bank, občanů, firem apod.), podíl 30% z výnosu prodeje nepotřebného nemovitého majetku města Chrudim (finanční prostředky budou převedeny na účet fondu v témže kalendářním roce, kdy budou inkasovány do příjmů - příjmy nad rámec stávajícího rozpočtu - města na základě schváleného rozpočtového opatření), podíl 45% ze zjištěných úspor provozních nákladů na média v těch případech, kdy byla na a v objektech města zrealizována opatření směřující k zajištění úspor (voda, elektřina, plyn, teplo aj.). Finanční prostředky budou převedeny na účet fondu obvykle do 31.5. následujícího kalendářního roku, na základě provedeného vyhodnocení úspor a po schválení rozpočtového opatření, kterým budou alokovány z rozpočtových kapitol, ve kterých úspory vznikly (úřad, příspěvkové organizace, firmy města  atd.) jiné příjmy (bankovní úroky, smluvní pokuty dodavatelů).

Finanční prostředky z FOM lze použít na financování, spoluúčast a předfinancování výdajů investiční i neinvestiční povahy, včetně zapojení prostředků k dotacím a přípravy projektové dokumentace, souvisejících s následujícími činnostmi. Provádění opatření směřujících k úsporám provozních nákladů v objektech města v oblasti médií (elektřina, voda, teplo, plyn aj.) – tyto zdroje budou zahrnuty buď ve schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok, případně budou zapojeny v průběhu roku z fondu po schválení rozpočtového opatření nezbytné či havarijní stavy na bytovém fondu a  placení bankovních poplatků.

Příklad využití naspořené částky z FOM: V roce 2018 byla na budově MěÚ Pardubická 53 vybudována fotovoltaická elektrárna. V rámci projektu jsme si nechali zpracovat rámcovou kalkulaci včetně návratnosti investice dle spotřeby elektrické energie z FVE, v kalkulaci návratnosti počítáme s cenou elektřiny, která reflektuje očekávaný vývoj cen elektřiny v následujících letech životnosti investice.

Projekt vychází ze strategických a koncepčních dokumentů města - http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=6659 http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1667&n=strategicky%2Dplan%2Dudrzitelneho%2Drozvoje%2Dmesta%2Dchrudimi%2D2015%2D2030&p1=1944

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Pardubická 67, kde sídlí převážná většina odborů MěÚ. Tento projekt je považován za pilotní. Pokud se provoz FT elektrárny osvědčí, využijeme těchto zkušeností při instalaci dalších možných panelů na jiných budovách v majetku města, které budou mít požadované parametry.

Realizované projekty propojujeme i s osvětou.

V roce 2017 jsme připravili pro veřejnost velkou osvětovou kampaň zaměřenou na téma: „V SOULADU S PŘÍRODOU…NAUČME SE ŠETŘIT S PŘÍRODNÍMI ZDROJI“. Snahou bylo seznámit návštěvníky akce s tématikou udržitelné energetiky. Konkrétně pak s tím, jak šetřit se zdroji el. energie, ukázka a seznámení s alternativními zdroji energie, připraveny byly workshopy na poradenství v oblasti úspor vody, el. Energie a pasivního stavitelství, apod. http://www.chrudim.eu/den-zeme-2017-utery-25-dubna-na-resselove-namesti/d-7108/p1=1979.  http://2017.chrudimsobe.cz/2017-04-25-den-zeme

Téma Udržitelné energetiky bylo součástí akce Chrudim za udržitelný svět 2018. Cílem akce bylo seznámit žáky ZŠ s cíly SDgS a s daným cílem spojit i praktickou ukázku, která je spojena s městem Chrudim. Právě na stanovišti Udržitelné energetiky byl žákům představován i tento projekt. Více o akci http://www.chrudim.eu/chrudim-za-nbsp-udrzitelny-svet/d-8453/p1=1979

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Od roku 2015 byla vytvořena pozice energetického manažera města, zaveden energetický management a je realizován projekt EPC. 

Funkce energetického manažera města přináší pravidelnou a častou  spolupráce se všemi subjekty města a úspory jak energií, tak financí.

Byly zrealizovány dva pilotní projekty - fotovoltaika a revitalizace MŠ V.Nejedlého.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má od roku 2015 zaveden EnMS v souladu s normou ČSN EN ISO 50001, a to na veškerém majetku (51 objektů) s výjimkou bytových domů. Systém je udržován a pravidelně aktualizován, avšak – zejména z finančních důvodů – si jej město nenechalo certifikovat. Oblast hospodaření s energií je dále sledována v rámci systému EMAS (zavedený od roku 2009), kde patří mezi významné environmentální aspekty (střední úroveň významnosti). Tento systém je pravidelně ověřován a je obnovována jeho registrace. Podrobně je oblast hospodaření s energií rozpracována v rámci Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudim.

Od roku 2015 je také zavedena funkce energetického manažera města, a to při personálním zajištění 1,0 úvazku – což umožňuje plnohodnotnou realizaci EnMS.

Od roku 2014 realizuje město pilotní projekt EPC; na základě analýzy bylo vybráno 10 objektů, ve kterých nyní projekt probíhá. Město zatím neuvažuje o rozšíření projektu na další objekty.

Za příklad dobré praxe může sloužit Fond obnovy majetku, prostřednictvím kterého jsou financovány projekty energetických úspor. Část ušetřených peněz se vrací do Fondu, část jde do rozpočtu města a část si ponechávají organizace, ve kterých byl projekt realizován. Fond je tak velmi dobrým příkladem jednak revolvingového financování a jednak způsobu, jak angažovat a motivovat organizace k realizaci energeticky úsporných projektů.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Energetický management

V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2011, od r. 2016 tuto pozici zastávají již 2 pracovníci. Mezi hlavní činnosti energetických manažerů patří sledování a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energie a provozních výdajů města a příprava vhodných projektů jak investičních, tak neinvestičních. 

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  ANO

Od roku 2011 existuje stabilní pozice energetického manažera v rámci MěÚ, od r. 2016 již tuto pozici vykonávají 2 zaměstnanci.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má zřízenou pozici energetického manažera.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město je na špici v dané oblasti v ČR, srovnatelné s vyspělými městy západní Evropy. Personální zabezpečení je dostatečné, majetek města je systematicky monitorován z hlediska spotřeby energie. Jsou připravovány další projekty, které přispějí k snižování spotřeby energie a k vyššímu využívání OZE. Lze souhlasit se sebehodnocením. 

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci naplňování Aktualizace územní energetické koncepce město plánuje přípravu a realizaci systémového řešení sběru dat spotřeby energií a vody v objektech města včetně zapojení organizací města. V rámci zavedení systému energetického managementu se počítá s řešením pravidelného odečtu spotřeby energie a vody, zavedením elektronického nástroje ke sledování a vyhodnocení spotřeby energie a vody s cílem realizace energeticky úsporných opatření.

V současně době je dokončena Koncepce energetických úspor města Jihlavy, kde je zachycena spotřeba energie a vody za období 2016-2018. Tato koncepce navrhuje konkrétní úsporná opatření pro jednotlivé objekty města (zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy a původy nebo střechy, výměnu osvětlení, rekonstrukci a výměnu zdroje vytápění, instalaci fotovoltaické elektrárny, instalaci spořičů vody) včetně vyčíslení nákladů na jejich realizaci a hodnotu potenciálních úspor.

Město samo i jeho obchodní společnosti a příspěvkové organizace se snaží využívat ekologické dopravní prostředky - auta na CMG používá Městská policie, Služby města Jihlavy i Dopravní podnik.

Město spolupracuje s firmou Tedom a ve spolupráci s ní realizovalo projekt umístění kogenerační jednotky v budově plaveckého bazénu na ulici Evžena Rošického v rámci projektu EPC.

V minulém roce byla otevřená nová mateřská školka Na Dolech, která je postavena jako budova s téměř nulovou spotřebou. U stávajících objektů je to složitější, protože většina domů, které město vlastní, je umístěna v městské památkové rezervaci a můžou na nich tedy být prováděna pouze opatření v souladu se stanovisky orgánů památkové péče.

V případě sídel příspěvkových organizací města, jako jsou školy, školky, nebo zařízení sociální péče, byla provedena energeticky úsporná opatření ve formě zateplení a výměny oken a dveří. Va střechy některých objektů (Dům s pečovatelskou službou) byly umístěny fotovoltaické panely. Tyto v roce 2018 vyprodukovaly 84,1 GJ energie, v roce 2019 to bylo 9,1 GJ.

Fotovoltaické panely využívá pro výrobu energie i městská společnost Prádelny a čistírny.

Při zpracování projektových dokumentací jsou zohledňovány energetické aspekty navrhovaného řešení.

Plány města s využíváním OZE jsou definovány v Aktualizaci Územní energetické koncepce města Jihlavy. Jedním z cílů je využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů, kde město bude podporovat využívání OZE při výrobě tepla a elektřiny v oblastech, kde je to ekonomicky přínosné a odpovídá zásadám udržitelného rozvoje. Především bude podporováno využití biomasy v soustavách zásobování teplem. Dále se počítá s vypracováním územní studie a strategií umísťování fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel a provedením analýzu vhodnosti realizace OZE v objektech v majetku města.

Konkrétní řešení budou zohledněna v akčním plánu ÚEK.

Společnost Jihlavské kotelny, jejíž spoluvlastníkem je i město produkuje část tepelné energie z biomasy.

rok 2017
vyrobená energie z Biomasy celkem 8150 MWh
vyrobená energie od místních dodavatelů 3106 MWh
vyrobená energie od dodavatelů nad 50km 5044 MWh
dodavatelé Farma Duben, Ždírec 36, 588 13 Polná
Šimák s.r.o., 391 81 Veselí nad Lužnicí
PWood s.r.o., Pražákova 1008/69, 63900 Brno
Zdeněk Maleček s.r.o. , Polní 837, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
rok 2019
vyrobená energie z Biomasy celkem 8954 MWh
vyrobená energie od místních dodavatelů 5247 MWh
vyrobená energie od dodavatelů nad 50km 3707 MWh
dodavatelé Farma Duben, Ždírec 36, 588 13 Polná
Šimák s.r.o., 391 81 Veselí nad Lužnicí
 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?
  není sledována
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
  není sledován
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
  viz příloha
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
  -
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
  viz příloha
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
  ne
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
  ne
 • 3.3.B Spotřeba energie ?
  viz dále

3.3.B

Informace o spotřebě energie je převzata z Koncepce energetických úspor ve městě Jihlava, která sleduje spotřeby v nejvýznamnějších objektech města (nejedná se o veškeré nemovitosti ve vlastnictví města, spotřeba energie za objekty jako celek není z pohledu města sledována v domech, kde jsou bytové a nebytové jednotky pronajaty soukromým subjektům).

3.3.C

Údaje o spotřebě energie nejsou sledovány zvlášť na obnovitelné a neobnovitelné zdroje. 

3.3.D

Údaje o spotřebě energie nejsou sledovány zvlášť na obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Město nevyrábí energii z obnovitelných zdrojů. V současné době probíhá administrativní řízení k řešení výroby a distribuce elektrické energie z fotovoltaických panelů instalovaných na novostavbu Mateřské školy v ulici Na Dolech.

3.3.E

Přehled spotřeby jednotlivých komodit je v tabulce v příloze.

spotřeby komodit

3.3.G

Absolutní spotřeba PHM je sledována na úrovni magistrátu, příspěvkových a dalších organizací, tj. vč. komunální techniky. Význam má sledovat spotřebu PHM celkem a na ujetý km. Na magistrátu je spotřeba sledována u jednotlivých automobilů zvlášť.

spotřeba PMH

3.3.H

Podíl staveb města v jednotlivých energetických třídách není v současné době sledován.

3.3.I

Spotřeba za obnovitelné a neobnovitelné energie na území města není sledována.

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Rekonstrukce objektů mají pozitivní dopad na tepelné úniky z budov a tím i na úspory energie, rovněž rekonstrukce domovních kotelen generují úspory energie.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Vzhledem k situaci popsané výše nejsou data v dostatečné podrobnosti a kvalitě sbírána. Město však v rámci současných podmínek realizuje projekty na snižování energetické náročnosti, která jsou pro jednotlivé objekty města identifikována v Koncepci energetických úspor (včetně vyčíslení nákladů a úspor). V oblasti nové výstavby je dobrým příkladem novostavba mateřské školy v ulici Na Dolech, která byla realizovaná jako budova s téměř nulovou spotřebou.

Výhledově by více zájmu měly získat obnovitelné zdroje energie. Ve městě je také řada objektů, které významně spotřebovávají plyn; u některých systémů by se dalo přejít ke kogeneraci, kdy by se vyrábělo teplo a elektřina zároveň. Dobrým nástrojem je také finanční motivace, kdy uspořené prostředky slouží k financování dalších energetických opatření.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano jsou. v energetickém sw Energy broker je pro každý objekt na příslušný kalendářní rok naplánováno množství energie. Buď na základě energetického posudku vypracovaného energetickým specialistou, nebo na základě historické spotřeby let minulých. Pokud se podařilo historicky dosáhnout snížení spotřeby než v předešlých letech, je za normu spotřeby pro budovu brána tato nová nižší spotřeba

Teplo na vytápění je pak přepočítáváno na dlouhodobé klimatické podmínky a norma spotřeby tepla pro vytápění rovněž. Spotřeba se sleduje a porovnává  měsíčně a ročně. Je dána tolerance spotřeby + 5 % oproti plánu. Pokud je spotřeba mimo toleranci, hledají se příčiny, do energetického sw se píše zdůvodnění a realizují se nápravy. Pokud příspěvková organizace ve spotřebě tepla na vytápění nesplní hodnotu ročního plánu, přepočítaného na dlouhodobou spotřebu, je řediteli organizace krácen na roční odměně.

Dlouhodobým nedostatkem města je, že se podle energetických dat ( výše energetické náročnosti na m2 energeticky vztažné plochy) neplánuje realizace energeticky úsporných opatření na budovách (výběr budovy pro realizaci), byť se k němu při rozhodování mezi dvěma budovami přihlíží. Převládá výběr dle užití budovy, kde se preferuje zateplení  bytových domů, budov škol a mateřských škol, před jiným typem budov. Dalším hlediskem při realizaci energeticky úsporných opatření  je i možnost získání dotace. Postup jak vyhodnotit významné energetické aspekty k jejich zařazení do akčního plánu je zpracován ve vnitroorganizační směrnici 8/2015 Pravidla energetického managementu. Je i excelovský nástroj, který umí budovy v mjetku města takt vyhodnotit. V minulosti scházeli vstupní data, nyní od roku 2018 je to s daty lepší a je třeba nastavit proces jak se zjištěnými výsledky dál nakládat, směrem k akčním plánům energeticky úsporných opatření.

Podle získaných dat v energetickém sw, se kontroluje správnost faktur od dodavatelů energií a vody, správnost dimenze hlavních jističů, rezervovaných kapacit, úniku vody či energie vinou poruchy, sestavují se finanční rozpočty na energie a vodu pro jednotlivé organizace města a finanční vypořádání těchto rozpočtů. Energetické údaje v energetickém sw slouží i jako podklady pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele energie, pro vytvoření podkladů pro energetické studie, energetické posudky, energetické audity, atd.

 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?
  2
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
  1
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
  1
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
  2
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
  2
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
  0
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
  2
 • 3.3.B Spotřeba energie ?
  2

3.3.B

Celková Spotřeba energií meziročně  klesá zejména díky  tzv. realizaci energetických opatření na jednotlivých budovách. Každý rok město uskuteční jeden až tři takové projekty a k tomu řadu drobnějších jako např. rekonstrukci osvětlení v tělocvičně zimního stadionu. Energetický sw Energy broker byl pořízen na sklonku roku 2017. Organizace města měli za úkol do sw zadat data spotřeb i za rok 2017, ale některé tak neučinili. Proto vychází spotřeba roku 2017 nižší než spotřeba roku 2018, 2019.

V roce 2017:

1) Dům dětí a mládeže Kopřivnice

2) MŠ Francouzská

3) MŠ Jeřabinka

V roce 2018:

1) V bytovém domě s pečovatelskou službou  se sídlem Střediska sociálních služeb města Kopřivnice na ulici Česká

V roce 2019:

1) Rekonstrukce budovy na Komunitní centrum

2) Rekonstrukce budovy na Terapeutické dílny

3) Zateplení a výměna zdrojů tepla - bytové domy Horní

4) výměna oken za energeticky úsporná - osvětová beseda Mniší

U některých budov, zejména u škol, kde proběhla realizace energeticky úsporných opatření před třemi a více lety spotřeba od této realizace stoupá, zejména spotřeba v elektrické energii a to díky rozšíření moderních technologií jako jsou počítače, interatkívní tabule, dataprojektoy, kuchyně školních jídelen, atd.

Celková spotřeba energie 2019 = 17 547 MWh/r

Celková spotřeba energie 2018 = 17 900 MWh/r

Celková spotřeba energie 2017 = 16 816 MWh/r - neúplná data o spotřebách od organizací města

3.3.C

Jedná se o veškerou evidovanou spotřebu elektřiny, včetně společných prostor, výtahů, společné VZT bytových domů. Spotřeba je meziročně mírně klesající. Děje se tak postupným  náhradou  zářivkového  osvětlení LED osvětlením v budovách. Naproti tomu spotřeba elektřiny roste v některých budovách zaváděním moderních technologií, zejména ve školních budovách, často a pomocí dotací. Např. PC do škol, interaktivní tabule, dataprojektory, doplnění vybavení kuchyní v školních jídelnách ( mrazáky).

Spotřeba 2019 =4 029 MWh

Spotřeba 2018 = 4012 MWh

Spotřeba 2017 = 3433 MWh - neúplná data

3.3.D

Město nemá na majetku vybudovány obnovitelné zdroje energie z důvodu legislativních překážek, které omezují výkon FVE na střeše objektu. Dalším důvodem je, že realizace FVE na budovách které nejsou celoročně využívány ( školy, školky, zimní stadion, krytý bazén, atd.) ekonomicky nevyplatí, protože v době největšího slunečního svitu budova elektřinu neodebírá. Výkup takto vyrobené elektřiny do distribuční sítě není dostatečně podporován. Existuje ještě jeden důvod, mnohde na budovách v majetku města střechy nejsou v takovém technickém stavu, aby na ně šlo fotovoltaické elektrárny montovat ( např. administrativní budova MU - negativní posudek statika).  Město s výstavbou OZE - FVE čeká na nezbytnou  změnu legislativy ( energetického zákona ), který by nově neměl FVE výkonově omezovat hdnotou10 kWp, což u velkých budov nedává smysl  Obnovitelná elektřina se do budov a zařízení v majetku města dostane jen v rámci dodávky elektřiny od dodavatele elektřiny. Dodavatel elektrické energie není vybírán podle množství obnovitelné energie. Množství elektřiny z OZE je stanoveno dle % uvedených na dodavatele faktuře za elektrickou energii.

Spotřeba elektřiny z OZE v 2019 = 453 MWh ( 10,11% z celkové spotřeby elektřiny )

Spotřeba elektřiny z OZE v 2018 = 451 MWh ( 10,11% z celkové spotřeby elektřiny )

Spotřeba elektřiny z OZE v 2017 = 458 MWh ( 11,77% z celkové spotřeby elektřiny)

3.3.E

Spotřeba zemního plynu se používá na budovách v majetku města na vytápění a ohřev vody v těch částech města, kde není z ekonomického důvodu dovedeno CZT. Rovněž se používá ve školách jídelnách k přípravě obědů. spotřeba je přibližně každý rok stejná. Odchylky mohou být způsobeny i neúplností dat v roce 2017, kdy se s začalo s novým energetickým sw. Město realizovalo energeticky úsporná opatření spíše na budovách vytápěných z CZT. U budov s vytápěním zemním plynem ( bytové domy Horní. Osvětová beseda Mniší) byla realizace dokončena až v 2. polovině roku 2019, v druhém případě na závěr roku 2019 a tudíž se úspory v hodnocení ještě číselně neprojevily.

Spotřeba zemního plynu 2019 = 3 285 MWh

Spotřeba zemního plynu 2018 = 3208 MWh

Spotřeba zemního plynu 2017 = 3 177 MWh - neúplná data

3.3.F

Teplo z CZT slouží zejména k vytápění budov jak bytových, tak nebytových. V menší míře i k ohřevu teplé vody. Spotřeba tepla zejména na vytápění meziročně klesá a to díky projektům města, které mají v názvu energeticky úsporná opatření. Součástí těchto projektů jsou vždy zateplení budov + nějaké další energetické opatření jako např. vzduchotechnika s rekuperací, výměna tepelného zdroje, rekonstrukce osvětlení na LED, atd. Naopak spotřeba tepla na ohřev vody stoupá, protože došlo ke zvýšení počtu budov s centrálním ohřevem vody z CZT. Síť CZT byla v roce 2014 modernizována. modernizace spočívá v položení nových rozvodů tepla s předizolovaným potrubím, ve zrušení venkovních okrskových výměníkových stanic a jejich náhradou objektových předávacích stanic, uzavřením dlouhodobé smlouvy s výrobcem tepla na 13 let s pevným cenovým vzorcem. Těmito opatřeními došlo k výraznému snížení ceny tepla ve městě a jeji stabilizace na dobu 13 let.  Zdroj tepla pro CZT má v sestavě kotlů i kotel OZE na biomasu., ten se podílel v roce 2017 na celkové výrobě tepla z CZT 22 % a v roce 2018 dokonce 31 %. Údaje za rok 2019 výrobce přes urgence města zatím nesdělil.

Z výše uvedených důvodů  je dodávka tepla s CZT  v Kopřivnici preferována, pokud to ekonomicky dává smysl.

Rok 2019:

UT = 9671 MWh, UT = 109MWh

Rok 2018:

UT = 10 160 MWh, UT = 70 MWh

Rok 2017

UT= 9748 MWh - neúplná data

3.3.G

Data o spotřebě PHM jsou dostupná pouze u flotily aut MU Kopřivnice, jsou provozována a sledovány oddělením vnitřní správy MU Kopřivnice v tabulkách excelu, data jsou sdílena na počítačové síti MU. Měrná spotřeba je cca za tři hodnocené roky obdobná. Z ekologických a provozně ekonomických důvodů jsou postupně některá benzínová auta nahrazována auty na CNG. Z toho důvodu  byla spotřeba PHM přepočtena na energii v kWh, tak aby byla roční měrná energetická náročnost  flotily aut MU vyhodnotitelná a meziročně srovnatelná. spotřeby PHM u organizací města se zatím nesledují, k tomu by bylo třeba doplnit stávající internetový energetický sw Energy broker o modul autodoprava.  Jeho pořízení je finančně náročné. ˇUdaje viz připojený sešit strana PHM – MU.

Spotřeby energií, PHM

3.3.H

Město Kopřivnice má 47,38% budov ze všech budov v majetku města v energetických třídách B, C.

V energetické třídě A není žádná budova. V dokumentu  energetická politika města, je cíl, realizovat všechny význačné  rekonstrukce budov v energetické třídě B. Tento záměr se nedaří, ne vždy je to stavebně či ekonomicky možné. Význačné energeticky úsporné opatření za období 2017 až 2019 a jejich vliv na energetickou třidu vyjadřuje stránka Realizace úspor – vliv na PENB v připojeném sešitu excelu.

Spotřeby energie, PHM

3.3.I

Město Kopřivnice sleduje spotřebu energií na území města pravidelně v rámci výpočtu podrobné ekologické stopy území města již od roku 2010. Spotřeba energií se sleduje poptávkou dat o spotřebě energie u jednotlivých distribučních společností a u výrobce tepla. V roce 2018 byla pro město vypracována  vypracována Územní energetická koncepce. Bohužel město má trvalé problém získávat data o spotřebě energie na  území města. Bylo by třeba v tom směru posílit legislativu.

Co se týká výroby a spotřeby energie z OZE na území města, jsou tato data těžko dostupná.

UEK uvádí za rok 2017:

Teplo z biomasy na teplárně = 103 981 GJ

Elektřina z biomasy na teplárně = 1 156 MWh

Na území je evidováno 21 licencovaných  fotovoltaických elektráren s el. výkonem 275 kWp, množství výrobené elektřiny se neuvádí.
Město Kopřivnice sleduje spotřebu energií na území města pravidelně v rámci výpočtu podrobné ekologické stopy území města již od roku 2010. Spotřeba energií se sleduje poptávkou dat o spotřebě energie u jednotlivých distribučních společností a u výrobce tepla. V roce 2018 byla pro město vypracována vypracována Územní energetická koncepce. Bohužel město má trvalé problém získávat data o spotřebě energie na území města. Bylo by třeba v tom směru posílit legislativu. Město Kopřivnice sleduje spotřebu energií na území města pravidelně v rámci výpočtu podrobné ekologické stopy území města již od roku 2010. Spotřeba energií se sleduje poptávkou dat o spotřebě energie u jednotlivých distribučních společností a u výrobce tepla. V roce 2018 byla pro město vypracována vypracována Územní energetická koncepce. Bohužel město má trvalé problém získávat data o spotřebě energie na území města. Bylo by třeba v tom směru posílit legislativu.

Spotřeba energie, PHM

Sebehodnocení +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Velké zlepšení nastalo zejména z důvodu pořízení kvalitního  městského mětského energetického sw Energy broer. a finanční motivací příspěvkových organizací města, z pohledu plnění energetických povinností.

- v měsíční periodě se vyhodnocují spotřeby energií a vody jednotlivých budova v případě zvýšené spotřeby proti plnu,  se hledají příčiny  provádějí opatření ke snížení spotřeby

- data rovněž slouží jako podklady pro vypracování energetických posudků, energetických štítků budov, průkazů energetické náročnsti budov

- data slouží pro rozbory hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města.

-data slouží pro zadávací dokumentaci společného, centralizovaného nákupu elektřiny a plynu pro město a jeho organizace

- nedostatkem je, že se nepodařilo dle dat zavést plánování energeticky úsporných opatření dle jeho přínosu a závažnosti energetické spotřeby. 

- data slouží pro plánování spotřeb energie a  vody a následně pro stanovení rozpočtů na tyto komodity na příští rok

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Data o spotřebě energií jsou vyhodnocována, je stanovována energetická náročnost budov a na základě vyhodnocení jsou přijímána opatření a jejich prioritizace pro realizaci a získání finančních prostředků na jejich provedení. Významným nástrojem, který proces hodnocení usnadňuje je SW Energy broker.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

data jsou získávána:

- pro řízený centralizovaný nákup energií pro město a jeho organizace

- pro plánování rekonstrukcí a modernizací se současnou realizací energeticky úsporných opatření

- pro vyhodnocování skutečného přínosu realizovaných energeticky úsporných opatření

- pro optimalizaci energeticky hospodárného provozu budov a technických zařízení v majetku města (měsíční perioda)

-  pro hodnocení naplnění energetické politiky

 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?
  Ano
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
  2014 - 9% 2015 - 18% 2016 - 18% 2017 - 21% 2018 - 21% 2019 - 24%
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
  Ano
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
  0 KWh
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
  Spotřeba zemního plynu ve Velkém Meziříčí: rok 2019 = 96.187 MWh rok 2018 = 96.825 MWh rok 2017 = 96.978 MWh rok 2016 = 94.807 MWh rok 2015 = 91.465 MWh
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
  -
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
  viz. tabulka
 • 3.3.B Spotřeba energie ?
  viz. tabulka

3.3.B

3.3.C

3.3.F

Pouze lokální kotelny, tudíž spotřeba zemního plynu a uhlí, nikoliv CZT.

3.3.G

Spotřeba MěÚ

rok 2019:
motorový benzin = 6295 l
motorová nafta = 1548 l

rok 2018:
motorový  benzin = 5434 l
motorová nafta = 2362 l

rok 2017:
motorový benzin = 8410 l
motorová nafta = 1547 l

3.3.I

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Data jsou využívána pro další opatření vedoucí ke snižování spotřeby energie.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Získaná data o spotřebách energií a energetické náročnosti jsou zpracovávána, vyhodnocována a slouží pro další rozhodování, případně jako podklad pro centralizovaný nákup energií, apod.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim realizovalo v minulém roce 2014 projekt snižující energetickou náročnost určitých objektů vlastněných městem Chrudim prostřednictvím metody EPC.

Data jsou použita pro přípravu projektů zaměřených na snižování spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů.

Seznam objektů, kde je EPC realizováno:

1.Chrudimská beseda, Muzeum,restaurace Široká 85, Široká 86

2.Městské kino Svatopluka Čecha 256

3.ZŠ Dr. Peška Dr. Peška 768

4.ZŠ Dr. Malíka Dr. Malíka 958

5.ZŠ U Stadionu U Stadionu 756

6.Bazén V Průhonech 503

7.Zimní stadion V Průhonech 503

8.Budova městského úřadu Pardubická 67

Průběžně jsou realizovány projekty řešící "Modernizaci veřejného osvětlení Chrudim", modernizaci osvětlení tělocvičen, tříd u budov MěÚ např. (realizován projekt Revitalizace MŠ Topol, projekt Revitalizace MŠ Víta Nejedlého apod.)

Veškerá data týkající se jednotlivých médií jsou nejméně 1x měsíčně monitorována, zaznamenána a vyhodnocena. Na mnohých místech je monitoring častější. Máme i dálkové odečty na mnohých měřidlech ( EOP, ČEZ, VAK, nově zrekonstruovaná školka a budovy MěÚ). Tento monitoring napomáhá i při minimalizaci ztrát v případě poruch či havárií. Aktivně se pracuje samozřejmě i s daty z projektu EPC.

Podrobnou analýzou emisí k roku 2015 se zabývá i dokument Základní inventura emisí jako příloha č.1 k Akčnímu plánu udržitelné energetiky města Chrudim.

Spotřeba pohonných hmot i ujetá vzdálenost v km je sledována v rámci EMAS.

 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?
  61875,726 MWh/rok 2015
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
  11,76% z F do C; 4,76% z G do C; 10% z D do B
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
  9710 litrů
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
  10,3998 MWh/rok
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
  710,020 MWh/rok
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
  9 MWh/rok
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
  1018.189 MWh/rok
 • 3.3.B Spotřeba energie ?
  1027,198 MWh/rok
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zaveden systém EMAS a nastaveny odpovědnosti za jednotlivé činnosti. 

Energetický manažer spolupracuje na realizaci metody EPC.

Město má vytvořený funkční energetický management, dochází k úsporám energie.

Data jsou aktivně využívána pro další opatření vedoucí ke snižování spotřeby energie.

Podrobná analýza emisí je součástí zpracované  přílohy č.1 k Akčnímu plánu udržitelné energetiky města Chrudim.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Data o spotřebě energie jsou v rámci EnMS monitorována s měsíční či častější periodou; v některých případech jsou zavedeny dálkové odečty. Data jsou zpracovávána a vyhodnocována v rámci EnMS a jsou využívána pro identifikaci případných odchylek, plánování energeticky úsporných opatření a projektů OZE.

Dále dochází k monitoringu spotřeby vody. V rámci systému EMAS je sledována spotřeba pohonných hmot a ujetých kilometrů.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spotřeba energie

Sledovaná data jsou využívána těmito způsoby:


i) na úrovni budovy k vyhodnocování provedených opatření z hlediska úspor energie
ii) u EPC projektů k porovnání vyhodnocování ESCO firmou
iii) pro centralizovaný nákup elektřiny a plynu
iv) odhalení "mimořádných" spotřeb
v) výroční zprávy o energetickém managementu - argumentace rozdílu mezi vývojem provozních výdajů a spotřeb energie

 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?
  258 836 MWh
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
  10 %
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
  102,043 MWh
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
  6 240 MWh
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
  1 905 MWh
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
  49 MWh
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
  4 785 MWh
 • 3.3.B Spotřeba energie ?
  13 315 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.B:

2012 - 18 280 MWh
2013 - 17 865 MWh
2014 - 17 113 MWh
2015 - 14.080 MWh
2016 - 13.429 MWh
2017 - 13.315 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.C:

2012 - 4 380 MWh
2013 - 4 744 MWh
2014 - 4 549 MWh
2015 - 4 853 MWh
2016 - 4 667 MWh
2017 - 4 785 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.D:

2012 - 5 MWh
2013 - 6 MWh
2014 - 48 MWh
2015 - 40 MWh
2016 - 47 MWh
2017 - 49 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.E:

2012 - 1 531 MWh
2013 - 1 787 MWh
2014 – 1 448 MWh
2015 - 1 692 MWh
2016 - 1 786 MWh
2017 - 1 905 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.F:

2015 - 6 898 MWh
2016 - 6 435 MWh
2017 - 6 240 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.G:

2014 – 114,605 MWh
2015 – 108,241 MWh
2016 – 108, 856 MWh
2017 – 102,043 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.H:

2012 - 0 %
2013 - 2 %
2014 - 8 %
2015 - 8 %
2016 - 10 %
2017 - 10 %

Hodnota indikátoru 3.3.I:

2015 - 258 836 MWh
Dochází díky systematickému sledování energetických dat, energetickému managementu a souvisejícím opatřením k významným úsporám energie.
V roce 2017 docházelo v rámci majetku města k úsporám energie ve výši 9 % oproti roku 2013. Aktuální údaje budou k dispozici v roce 2018.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má vytvořený funkční energetický management, dochází k úsporám energie.

Data jsou aktivně využívána pro další opatření vedoucí ke snižování spotřeby energie.

Od roku 2013 došlo k úsporám energie ve výši 9 % v rámci majetku města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V roce 2017 se podařilo dosáhnout poklesu spotřeby energie o 9 % oproti roku 2013. Cílem je dosáhnout 20 % poklesu spotřeby energie do roku 2030. Nepodařilo se v Zastupitelstvu prosadit nákup elektřiny vyráběné z OZE, spotřeba paliva v automobilech výrazněji neklesá, ale jsou již využívány elektromobily a město má další plány v dané oblasti. Město se jako jedno z mála v ČR zapojilo do Paktu primátorů a starostů, funguje v něm výzkumné centrum pro danou oblasti a  jsou chystány další národní i mezinárodní projekty, ve kterých figuruje. 

 

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava dosud nedisponuje vlastním předpisem upravujícím parametry investičních akcí u nové výstavy a rekonstrukcí objektů s ohledem na budoucí spotřebu energie. Při zadávání projektových dokumentací nových staveb nebo rekonstrukcí je postupováno vždy dle platných zákonů a norem. Je požadováno, aby jednotlivé nové nebo měněné konstrukce splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy byl menší než doporučená hodnota. Pokud není možno při změně stavby splnit doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, musí objekt po změně dosáhnout alespoň požadované hodnoty.

Novostavba nové mateřské školy v ulici Na Dolech dokončená v roce 2019 byla v souladu se zákonem realizována jako objekt s téměř nulovou spotřebou. V rámci stavby kromě zateplení budovy byl využit solární systém, fotovoltaické panely a plynová tepelné čerpadla vzduch-voda. V roce 2018 byly dále dokončeny projekty rekonstrukce Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava včetně zateplení a rekonstrukce kotelny a přístavby Denního a týdenního stacionáře Jihlava, kde bylo součástí přístavby zateplení nového objektu.

Při výstavbě a rekonstrukcích veřejného osvětlení ve městě je již standardem využití svítidel LED. V roce 2017 došlo k výměně svítidel veřejného osvětlení v ulici Okružní, v roce 2018 v ulicích ul. Hradební, Dvořákova, Brněnská, Březinova, Na Kopci, R. Havelky a v roce 2020 se plánují ulice Znojemská, Brtnická, Kosovská, Seifertova, U Hřbitova, Pražská a Průmyslová. Ke spolufinancování těchto projektů je využíván program EFEKT MPO.

Pokud je to při realizaci staveb možné, snaží se město v maximální možné míře o recyklaci odpadů. Při výstavbě a rekonstrukci objektů se město vždy snaží o zohlednění energeticky úsporných aspektů a zvolené řešení vždy zohledňuje podmínky a budoucí provoz daného objektu. 

Ač město nemá nastaven předpisem postup pro udržitelné stavitelství, jeho zásady jsou zohledňovány při konkrétních výběrových řízeních u jednotlivých akcí.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Přestože město Jihlava dosud nedisponuje vlastním předpisem upravujícím parametry investičních akcí u nové výstavby a rekonstrukcí objektů s ohledem na budoucí spotřebu energie, u všech nových akcí respektuje současné stavební předpisy, které požadují takřka nulovou spotřebu energie. U nových staveb jsou zapojené OZE, což přispívá k úspornější energetické situaci. Tento trend by mělo město rozšiřovat a podporovat. Výstavbu MŠ Na Dolech je možné považovat za vzorový projekt k využití pro další investiční akce.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano, existuje. Je to dokument - Energetická politika města Kopřivnice z 9.2.2016. Na nové volební období 2019 až 2022 se zatím nepodařilo tento dokument aktualizovat. Platí stávající z minulého období.

V tomto dokumentu se město zavázalo realizovat novou výstavbu v energetické třídě ,,A" a rekonstrukce stávajících budov čí části budov v energetické třídě ,,B". S tímto předpisem je seznámeno i oddělení investic města Kopřivnice. Plnění je kontrolováno po předání projektové dokumentace zhotovitelem, jmenovitě v PENB - nový stav po rekonstrukci. Cílový energetický parametr je definován v investičním záměru. Cílový energetický parametr je definován v investičním záměru.

Sebehodnocení +2
Trend ↓ zhoršující se

Dokument existuje, nepodařilo se jej aktualizovat pro nové volební období 2019až 2022. U některých budov se v minulosti nepodařilo rekonstrukci v energetické třídě ,,B" realizovat, pouze v ,,C".

Hodnocení oponenta 0
Trend ↓ zhoršující se

Předpisy upravující parametry investičních akcí a u nových a rekonstrukcí starých staveb jsou zpracovány. Nedaří se ale jjeich aktualizace.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město nemá předpis upravující parametry investičních akcí s ohledem na budoucí spotřebu energie. Při zpracování projektů na investiční akce se město řídí platnou legislativou a v případě rekonstrukcí budov nebo novostaveb jsou součástí projektu PENB.

V rámci realizace projektu IPRM byla realizována řada opatření, která přispěla velkou měrou k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života obyvatel žijících v této lokalitě.

Uvažovanými aktivitami došlo k realizaci projektových záměrů na objektech, které jsou v majetku města. Byly zatepleny obvodové pláště a střechy bytových domů. Investice do zateplení směřovaly k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností bytových domů, k zamezení výskytu plísní s pozitivním dopadem na životní prostředí včetně zvýšení fyzické atraktivity zóny.

Byly rekonstruovány a modernizovány společné prostory bytových domů. Rekonstrukcí a modernizací výtahů se zlepšila bezpečnost a spolehlivost, snížila se nákladnost provozu a údržby.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

I když město nemá zpracován vnitřní předpis, jsou při investičních akcích dodržovány platné zákony a normy, které mají za cíl dosáhnout energetických úspor.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

I přes neexistenci předpisů upravujících parametry investičních akcí jsou tyto akce posuzovány i z hlediska spotřeby energií.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město nemá předpis upravující parametry investičních akcí a ohledem na budoucí spotřebu energie. Při zpracovávání projektů na investiční akce se město řídí platnou legislativou a v případě rekonstrukcí budov nebo novostaveb jsou součástí projektu PENB.

V rámci realizace projektu IPRM (v letech 2008) byla realizována řada opatření, která přispěla velkou měrou k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života obyvatel žijící v této lokalitě - zateplení, změna vytápění v bytových domech, nová otopná soustava, sanace základů, hydroizolace spodní stavby apod.  

Připravují se další objekty k připojení na EOP – školy, sportovní hala, DPS.

Energetický manažer je ke všem projektům přizýván již ve fázi příprav, aby se podílel na snížení provozních nákladů v budoucnu. Zde se snažíme najít vždy vyváženost mezi náklady a výší úspor tak, aby úspory byly vratné max. do 15-20 ti let od spuštění projektu do provozu.

V roce 2018 byla realizována kompletní rekonstrukce MŠ Víta Nejedlého, připravujeme projekty na MŠ U Stadionu a Strojařů, sportovní halu atd. Zde se na přípravě projektů podílí již od základu i energetický manažer, pracujeme s budoucími provozními náklady.

V roce 2018 byl pilotně zrealizován projekt "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého". Byl komplexně renovován objekt Mateřské školy V. Nejedlého 769 v Chrudimi s cílem snížit energetickou náročnost. Mateřská škola sestává ze dvou objektů - školy a hospodářské budovy. Renovace zahrnovala zateplení obvodových stěn, střechy hospodářského pavilonu, výměnu původních oken a dveří, instalaci řízeného větrání, stínící techniky a regulaci otopné soustavy.

Budova MŠ je zařazena do souboru majetku města Chrudim, na němž je implementována norma ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií. Projekt tedy vycházel z činnosti energetického managementu, kterou byla zjištěna nevyhovující energetická bilance objektu MŠ. Proto bylo přistoupeno k podrobnému posouzení energetických spotřeb budov, zhodnocení vytápěcího systému, přípravy teplé vody a spotřeby elektrické energie a zpracovány návrhy energetických opatření. Tyto návrhy byly posouzeny a byla provedena jejich optimalizace a stanoven nejoptimálnější postup řešení, který byl předmětem předloženého projektu.

Předpokládaná stanovená úspora bude moci být posouzena nejdříve koncem roku 2019. Realizací projektu předpokládáme dosažení úspory energie o 93 MWh/rok, což představuje snížení provozních nákladů cca o 87 tis. Kč/rok bez DPH. Po realizaci projektu bude u měněných konstrukcí dosaženo doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2:2011. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy bude 0,39 W/(m2.K). Po realizaci navržených opatření dojde ke snížení měrné roční spotřeby tepla na vytápění o cca 60%.

V roce 2017 jsem se zúčastnili s tímto projektem i soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategorii smart city řešení - viz obdržený certifikát.

Příloha: nejedleho.zip
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město posuzuje významné investiční akce z hlediska spotřeby energie i dalších provozních nákladů do budoucna.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město nemá žádný předpis, který by stanovoval požadavky na stavební investiční akce z hlediska budoucí spotřeby energie.

Podle vyjádření představitelů města, před realizací jednotlivých akcí město (energetický manažer) uvažuje možné varianty a technická řešení a zpracovává kalkulace z pohledu budoucích provozních nákladů. Podle nich poté stanoví konkrétní technické podmínky a požadavky, které jsou včleněny do zadávací dokumentace výběrového řízení. To už je pak soutěženo pouze podle kritéria nejnižší ceny.

Kromě parametrů energetické účinnosti (např. zateplení obálky, parametry otvorových výplní, apod.) se nabízí prostor pro uvažování aspektů materiálové účinnosti v kontextu oběhového hospodářství či aspektů adaptace na změnu klimatu (souvislost s oblastí 3.4).

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vnitřní předpisy neexistují, je jen obecný princip zakotvený v Energetickém plánu města, že  renovace bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření, což se vztahuje při rekonstrukcích i na obměnu elektrospotřebičů.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město posuzuje významné investiční akce z hlediska spotřeby energie.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vnitřní předpis neexistuje, město nicméně ve své investiční činnosti postupuje ve smyslu nejvyšších energetických a ekologických standardů, čímž je v kontextu veřejné správy v ČR výjimečné. Město se snaží motivovat občany k úsporám energie a využívání OZE, pořádá kulaté stoly k energetice, konference, provozuje komunitní elektrárnu, spolupracuje se soukromou firmou, která instaluje obnovitelné zdroje.  I z těchto hledisek jsem zvýšil hodnocení trendu na "zlepšující se". 

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ne, spotřeba energie a vody je v současné době sledována pouze v roční periodě. Sledování spotřeby energie a vody v kratší periodě je plánováno v rámci zavedení energetického managementu.

V tabulce jsou uvedeny spotřeby pro budovy ve správě MMJ – vykazované spotřeby za IČO 00286010. 

Spotřeba energií za rok 2019 CELKEM
jednotka spotřeba tis. Kč
benzín bezolovnatý litry 17468 620
nafta motorová tuny 18 626
CNG kg 2360  
černé uhlí tuny 4 16
palivové dříví tuny 4  
zemní plyn m3 185356 1098
elektrická energie kWh 925289 4139
Centrální dodávka tepla GJ 5251 3253
Počet provoz. dopravních prostředků
Počet celkem 38
Celkový počet km 477547
z toho ČR 470297
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Spotřeba energie a vody je v současné době sledována pouze v roční periodě. Sledování v měsíční periodě se připravuje a bude realizováno po zavedení energetického managementu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano, data jsou k dispozici v měsíční periodě u všech budov, kde je uzavřen odběratelský smluvní vztah mezi dodavatelem energie, vody s městem, nebo příspěvkovou organizací města, obchodní organizací města, organizační složkou města. U některých budov v majetku města, kde je provozovatel budovy  nájemce, se podařilo přes nájemní smlouvu nájemci uložit povinnost sdělovat měsíčně spotřeby budovy. Data jsou evidována v energetickém sw města Kopřivnice, v současnosti jím je sw Energy broker. Stávající energetický sw město pořídilo až v prosinci 2017, z toho důvodu jsou evidována data za rok 2017 ( zpětně), 2018, 2019, 2020. Ze samoodečtu měřidel energií a vody jsou data vesměs evidována v měsíční periodě. Měsíční periodu se nedaří dodržet pouze u bytových domů v majetku města ( časová náročnost samoodečtů), kde jsou samoodečty čtvrtletní a u části nebytových nájemních domů ( z důvodu přístupu do prostor nájemce), kde jsou samoodečty v roční periodě. Ze samoodečtů a ceníků  jsou vypočítávány v energetickém sw i náklady na energie. tzv. dohadné položky. Ve frekvenci sjednané fakturace se do energetického sw vkládají data o spotřebě i nákladech z faktur. To se daří u všech organizací města, kromě oddělení správy budov, jenž se stará o budovy v pronájmu a budovy které využívají organizační složky města. Do energetického sw se vkládají v pdf faktury za energii, vodu, energetické audity, energetické posudky, energetické štítky, průkazy energetické náročnosti budov, různé energetické studie, smlouvy na dodávky energií a vody. Tímto jsou všechny údaje centrálně uloženy v jednom sw.

Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Některé složky města stále neposkytují, nebo poskytují nepravidelně, či s chybami. Motivovány a ročně hodnoceny jsou jen příspěvkové organizace města, u ostatních tipů organizací se nepodařilo motivaci nastavit, včetně odborů a oddělení MU.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Spotřeba energie se na úrovni města Velkého Meziříčí sleduje u veškerého majetku se kterým nakládá město a nebo jeho městské organizace. Od roku 2014 se sleduje vyúčtování nákladů na vytápění, spotřebu el. energie, vodu a plyn. Získaná data od jednotlivých ZŠ a MŠ se evidují ročně. Porovnávají se roční spotřeby energií mezi jednotlivými ZŠ a MŠ, zejména u těch, kde bylo potřeba znát data pro připravované investiční akce.

Spotřeba vody v budovách MěÚ (v m3)

K měsíční spotřebě energií. Otázkou je využití získaných údajů. Meziroční porovnání měsíčních údajů v objektech, kde je spotřeba energií zásadně ovlivňována klimatickými podmínkami, by totiž mohlo vést k nesprávným závěrům a následným opatřením.

Sebehodnocení 0
Trend nehodnoceno

Do budoucna je nezbytné pro lepší přehlednost, dostupnost, rychlost zpracování dat a dokumentů pořídíit energetický sw, ktrý by všechna energetická data a dokumenty evidoval centrálně, byl přístupný i pro organizace města, občany.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Veškerá data týkající se jednotlivých médií jsou nejméně 1x měsíčně monitorována, zaznamenána a vyhodnocena. Na mnohých místech je monitoring častější. Máme i dálkové odečty na mnohých měřidlech ( EOP, ČEZ, VAK, nově zrekonstruovaná MŠ a budovy MěÚ). Tento monitoring napomáhá i při minimalizaci ztrát v případě poruch či havárií. Aktivně se pracuje samozřejmě i s daty z projektu EPC.

      2016 2017 2018
Spotřeba tepla z CZT v budovách vlastněných městem  MWh energetický manažer 9 674 9 547 8 678
Spotřeba zemního plynu v budovách vlastněných městem  m3 energetický manažer 189 005 205 024 178 009
Spotřeba elektrické energie na zařízeních města  MWh energetický manažer 3 966,000 3 879,000 3 979,000
Spotřeba vody v budovách vlastněných městem m3 energetický manažer 39 305 34 647 30 365

 

Příloha: voda_1.jpg
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Díky I. Fázi sledování vody na objektech města předcházíme větším únikům vody. Dochází jednak k šetření přírodních zdrojů, tak i financí z rozpočtu města.

Spotřeba vody 17 448 m3.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Data o spotřebě energie i vody jsou monitorována a vyhodnocována (viz otázka 3.3.2).

U spotřeby energie dochází k jejímu průběžnému snižování. Postupně klesala také spotřeba vody, avšak v roce 2017 došlo k opětovnému nárůstu (vysvětleno technickou závadou na fakturačním vodoměru a vodovodní soustavě).

Oponenti by uvítali údaje za rok 2018, jsou-li k dispozici. - Údaje dodatečně poskytnuty.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Data o spotřebě tepla jsou k dispozici v týdenní periodě, ostatní data vč. spotřeby vody jsou k dispozici v měsíční periodicitě. Vše je dostupné on line v softwaru energetického managementu e-manažer.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Jsou sledována data o spotřebě energie za objekty majetku města

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město monitoruje spotřebu vody na dostatečně pravidelné bázi, data jsou k dispozici k dalšímu vyhodnocování. 

3.4 Udržitelná výstavba

(udržitelné stavebnictví)
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Principy udržitelné výstavby jsou naplňovány zejména prostřednictvím zateplování budov, díky kterému dochází k úsporám energie, a částečně také důrazem na decentralizované nakládání s dešťovými vodami a realizaci modrozelené infrastruktury jako součásti adaptace na klimatické změny. Problematika udržitelné výstavby je však širší. Hodnotitelé si však jsou vědomi, že daná oblast je pro města v plné šíři těžko uchopitelná.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období realizovalo město několik opatření dle principů udržitelného rozvoje, zejména při znovu využívání odtěženého materiálu při rekonstrukci staveb. Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch probíhá v souladu s vnitřním předpisem, který je zaměřen na zadržování dešťové vody. Realizovalo stavby, v rámci kterých byly použity technologie jako jsou zasakovací boxy, akumulační a retenční nádrže, propustné a polopropustné zpevněné plochy. Pokračuje v postupném snižování energetické náročnosti budov a to jak formou zateplování, tak opatřeními řešící provozní náklady - jako je regulace otopných soustav, výměna osvětlení za úsporná, instalace perlátorů do vodovodních kohoutků apod. Část těchto opatření je realizováno metodou EPC.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Postupně jsou aplikovány principy udržitelného stavebnictví.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci územního plánu a příslušných regulativů. Vzhledem k zákonu o zadávání veřejných zakázek je obtížné hodnotit původ stavebních hmot, jejich energetickou náročnost při výrobě, ani využívání recyklovatelných materiálů. Pozitivně je však třeba hodnotit zateplování objektů v majetku města, tzn. základních a mateřských škol, bytů v majetku města, apod.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Doporučuji zaměření nejen na použití recyklovaných stavebních materiálů, kde je s ohledem na zákon o veřejných zakázkách problém s doplňováním dalších kriterií. Cestou k principům udržitelného stavitelství může být také materiálové využití stavebních a demoličních odpadů přímo na lokalitě stavby ve formě zásypů, apod.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jsou pro město přínosné jak finančně, tak i z hlediska přínosu pro životní prostředí.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví dlouhodobě spíše stagnuje. Město zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie, avšak tento postup není nijak formalizován. Méně jsou zvažovány další parametry, jako např. materiálová účinnost či adaptace na změnu klimatu (vazba na otázku 3.3.3).

Oponenti jsou však toho názoru, že daná oblast je pro města velmi těžko uchopitelná, a proto by mělo být hodnocení řešeno formou doporučení, nikoliv konstatováním nedostatků.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jdou nad úroveň závazných norem (ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), tj. na úroveň až pasivních budov. V současné době je připravována žádost do programu EKOINOVACE (SFŽP) na výstavbu (rekonstrukci) objektu pro startovací bydlení v aktivním energetickém standardu (budova více energie vyrobí, než spotřebuje). Od roku 2014 je díky platnému Energetickému plánu města (EPM) přijat jeden ze základních principů EPM, dle kterého bude renovace budov probíhat v nejlepším možném energetickém standardu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Pokud se podaří realizovat plánované projekty - zejména projekt první energeticky aktivní budovy v ČR, která bude obsahovat startovací byty, bude možné zvýšit hodnocení na velmi dobré i v této oblasti. Město spolupracuje se soukromými firmami zaměřenými na úspory, OZE a principy USV, snaží se o diseminaci a průkopnictví. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ne, daným předpisem statutární město Jihlava nedisponuje.

Při realizaci jednotlivých stavebních záměrů se město vždy snaží zohledňovat zásady udržitelného stavitelství, byť tyto nemá nijak formalizovány. V současnosti je vedle energetických úspor kladen důraz zejména na decentralizované nakládání s dešťovými vodami a realizaci modrozelené infrastruktury jako součásti adaptace na klimatické změny. (více viz oblast 2. Životní prostředí) 

Při plánování staveb je vždy zohledňován i jejich budoucí provoz tak, aby byly minimalizovány nároky na spotřebu energií. 

 • 3.4.B Certifikované stavby ?
  není sledován
 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
  ne
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Stavební úpravy objektů vedou vždy i k úsporám energií.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město nedisponuje předpisem hlásícím se k udržitelnému stavitelství, není však mnoho municipalit, které takový předpis mají.

Z hlediska principů se město orientuje na otázky energetické náročnosti a nakládání s vodami, do budoucna by se mělo zaměřit i na další oblasti – např. odpady (minimalizace, využití), použití recyklátů (ve městě existuje příklad využití recyklátů u vozovek), využití obnovitelných zdrojů (např. dřevo), využití místních zdrojů, opatření proti přehřívání budov, využití šedých vod, infrastruktura pro cyklisty a pěší, atp.

Inspirací pro možná opatření mohou být např. parametry certifikačních systémů budov či tzv. zásady Levels.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V dokumentu Energetická politika města jsou definovány požadavky na výslednou energetickou třídu dle klasifikace energetických tříd PENB při komplexní rekonstrukci budovy, případně novostavbě budovy, viz Energetická politika města v příloze.

V roce 2017 byl vydán příkaz tajemník a 16/2017 Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť - zeleň, propustnost povrchů, definující požadavky na realizaci opatření vedoucích k zadržování, vsakování, popř. další užití dešťových.

Město realizovalo několik projektů dle tohoto předpisu, např. výstavbu parkoviště na sídliti Sever, v rámci kterého byly pod zpevněnou plochu instalovány zasakovací koše https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-5. Při rekonstrukci objektu zázemí sportovního areálu ve Vlčovicích v roce 2018, byla instalována akumulační nádoba na dešťovou vodu, která následně používána při zavlažování fotbalového trávníku. 

Při přípravě a realizaci stavebních akcí částečně využívá recyklované materiály, především pro podkladové vrstvy některých zpevněných ploch. V současné době připravuje dva významné projekty (revitalizace centra města a výstavba zpevněných ploch u nového muzea Tatra) v rámci kterých bude minimálně 50 % podkladů zpevněných ploch z recyklovaného materiálu, který bude odtěžen při likvidaci stávajících povrchů a přímo na místě zpracován pro další použití. 

Při rekonstrukci ulice Štramberská, která probíhala ve dvou etapách a byla ukončena v roce 2017 byly pro další použití vytěženy a uskladněny obruby chodníků a žulové dlažební kostky. Tyto byly následně použity buď přímo v této stavbě nebo při dalších opravách komunikací a zpevněných ploch ve městě. Část tohoto materiálu byla prodána.

Pro opravu vybraných komunikací využívá město asfaltového recyklátu, který získává při rekonstrukcích svých komunikací.

 • 3.4.B Certifikované stavby ?
  Ne
 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
  Ano

3.4.A

Město má vnitřní předpisy řešící dílčí oblasti udržitelného stavebnictví - požadavky na energetickou náročnost budov a zásady a limity pro budování a rekonstrukci stávajících parkovišť.

Vnitřní předpis - Zásady a limity pro budování parkovišť

3.4.B

Město nemá certifikované stavby.

Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Kromě energetiky město řeší vnitřním předpisem problematiku zadržování dešťové vody při výstavbě a rekonstrukcí parkovišť. 

Město realizuje opatření na snižování energetické náročnosti budov i projekty, jejichž součástí je zadržování a znovupoužití dešťové vody. V rámci rekonstrukcí se snaží recyklovat a zpětně využívat odtěžený materiál.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Samostatný dokument vypracován není, principy jsou ale obsaženy v jiných strategických dokumentech, např. Energetická politika, Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukce stávajících parkovišť. Kromě technického řešení doporučuji zohlednit také kriterium materiálového využití stavebních a demoličních odpadů, resp. předcházení jejich vzniku.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí nemá schválený vnitřní regulační předpis, kterým by řešil problematiku udržitelnosti při vlastní investiční činnosti. V současnosti jsou preferovány principy udržitelného rozvoje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu.

 • 3.4.B Certifikované stavby ?
  Ne
 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
  Ne

3.4.A

Nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla.

3.4.B

V praxi velmi obtížně realizovatelné.

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má zájem o svůj rozvoj a o realizaci nových staveb na svém území, proto budoucí investory neomezuje pravidly nad rámec platných právních předpisů. V tomto smyslu nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla. Certifikaci ponecháváme na dobrovolnosti každého z nich.

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů, avšak specifický předpis pro udržitelné stavitelství nemáme. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska snižují spotřeby energií daného objektu (MŠ V. Nejedlého, MŠ U Stadionu, sportovní hala apod.)

 • 3.4.B Certifikované stavby ?
  0%
 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
  Ne
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město nemá žádný předpis, který by stanovoval parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce. Existuje standardní (byť ne formalizovaný) postup pro zvažování technických řešení z pohledu budoucí spotřeby energie – popis viz otázka 3.3.3.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů, avšak specifický předpis pro udržitelné stavitelství doposud chybí. Nicméně  při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jdou nad úroveň závazných norem (ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), tj. na úroveň nízkoenergetických až pasivních budov. V současné době je připravována i žádost do programu EKOINOVACE v rámci Národního porgramu životního prostředí na projekt PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR.  U této stavby se předpokládá i pilotní certifikace v rámci města Litoměřice.

 • 3.4.B Certifikované stavby ?
  0 %
 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
  NE
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Principy udržitelného stavitelství jsou definovány v rámci Energetického plánu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Předpis není k dispozici, nicméně město se snaží principy udržitelného stavebnictví promítat do své investiční činnosti nad rámec stávajících zákonných požadavků. Vzhledem k situaci v jiných městech, která není příliš uspokojivá, lze souhlasit s hodnocení známkou +1. 

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celého města?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Indikátory v dané oblasti bude možné sledovat po zavedení systému energetického managementu a zajištění pravidelných odečtů (kombinací ručních a dálkových dle typů objektů) v denních (u objektů s významnou spotřebou) nebo měsíční (u objektů s nízkou spotřebou).

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Sledování a využívání indikátorů v oblasti udržitelné výstavby by mělo být realizováno v návaznosti na zavedení energetického managementu. Nicméně možnost jejich sledování na úrovni celého města předpokládá vstřícnost a otevřenost soukromých firem, které těmito údaji disponují (např. distribuční společnosti) – což může být problematické.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Situace od minulého období zůstává nezměněna.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Nehodnoceno

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Nedochází ke změně.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Sledování na úrovni celého města je náročnější. Data je možné získat od distributorů (E.on, Inoggy, atd.).

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Nebylo dosud stanoveno, nelze hodnotit. Překládáme spustit tuto aktivitu do zpracování dalšího auditu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Sledování na úrovni celého města je náročnější. Data je možné získat od distributorů (ČEZ, RWE, atd.), zde však na základě osobních dopisů od starosty města. Bylo by dobré nastavit jednotný systém pro města, která by data využívala a dát toto zadání i jednotlivým distributorům.
V roce 2017 byl zpracován Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim dle metodiky Paktu starostů a primátorů.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Sledování na úrovni celého města probíhá zpětně. Data jsou využívána i pro výpočet ekologické stopy města.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Možnost sledování indikátorů v oblasti udržitelné výstavby na úrovni celého města předpokládá vstřícnost a otevřenost soukromých firem, které těmito údaji disponují (např. distribuční společnosti) – což může být problematické.

V rámci Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudimi 2017 je možné sledovat data za sektory obecních budov, obytných budov, veřejného osvětlení, dopravy a terciérní sektor.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Sledování na úrovni celého města je náročnější. Data je možné získat od distributorů (ČEZ, RWE, atd.).
V roce 2017 začal být zpracováván Akčního plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) dle metodiky Paktu starostů a primátorů pro město Litoměřice, který bude dokončen v r. 2018. Součástí SECAP je i metodika na sběr a sledování dat na úrovni celého města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Sledování na úrovni celého města probíhá ex post.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město podrobně sleduje indikátory v oblasti energetického managementu, avšak nikoliv v oblasti udržitelné výstavy. Tím se nijak neliší od situace v jiných městech.  Do budoucna lze uvažovat o sledování podobných indikátorů na úrovni celého města. Data pro daný indikátor existují v různých databázích, ale ne na jednom místě. Jejich vyhodnocení na úrovni města velikosti Litoměřice je však myslitelné. 

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území města.)
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podíl celkové plochy veřejných budov, kde bylo realizováno zateplení, je odhadnut na více než 90 %. Roční úspora energie je vyčíslena na 21 816 GJ

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Veřejné budovy jsou v převážné míře zateplené, úspory jsou zřejmé. Před městem stojí těžší úkol: motivovat a pomoci při zateplování budov soukromých subjektů a hledat další cesty UR.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podíl (%) podlahové plochy lze odhadnout u budov v majetku města či organizací města, pomocí údajů v energetickém sw Energy broker. kde se u každé budovy eviduje tzv. energeticky vztažná plocha a dále se evidují u každé budovy realizovaná energetická opatření, mezi nimi i zteplení. V Kopřivnici probíhá zateplování již druhou dekádu a proto je třeba si uvědomit, že za tu dobu se odborný  pohled na zateplení značně změnil a ta počáteční zateplení se kvalitou a hlavně tloušťkou zateplení nedají srovnat se zateplením prováděným v posledních letech, což je i do značné míry záležitostí vývoje podmínek dotací užívaných na podporu zateplení.  Je zřejmé, že některé budovy z počátku zateplování budou muset být v budoucnu dozatepleny.

Stávající stav je, že z budov kde známe energeticky vztažné plojhy, je zatepleno u 77 % energeticky vztažných ploch a u 23 % není zatepleno. Pokud bychom měli tento indikátor sledovat důsledně, je třeba u všech budov určit energeticky vztažnou plochu.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Díky zavádění používání nového SW nástroje může město sledovat a průběžně vyhodnocovat energetickou náročnost svých budov a stanovit podíl celkové zateplené plochy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Informace jsou známy, je využívám SW Energy broker, do kterého jsou potřebná data vkládána.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout, protože alespoň částečné zateplení (výměna oken) bylo provedeno téměř v každé veřejné budově. Plocha, kde byla provedena energetická opatření z prostředků města nebo z jiných dotačních titulů nebyla dosud spočítána.

Vyčíslit lze pouze úsporná opatření. (viz. 3.3.1)
Tento přehled však nezahrnuje nájemní bytové domy a pronajímané nebytové prostory.

V menších objektech se realizují většinou je dílčí energeticky úsporná opatření v rámci oprav a snížení spotřeby energie se nevyčísluje. V zadání se pouze stanová, že dotčená konstrukce musí po opravě splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73-0540-2 v platném znění.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout. Úplné či částečné zateplení bylo provedeno téměř v každé veřejné budově. Stavební úpravy vedou k úsporám energií.Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout. Úplné či částečné zateplení bylo provedeno téměř v každé veřejné budově. Stavební úpravy vedou k úsporám energií.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Potřebné údaje jsme dohledali v systému e-manažer, který využíváme v rámci systému energetického managementu. Prostřednictvím něho sledujeme spotřeby energie budov na majetku města. Nyní máme v systému 51 budov.

Díky snížení spotřeby energie (viz indikátor 3.3.B) lze dopočíst úsporu emisí COv r. 2018 oproti r. 2017 ve výši 42,802 t Co2.

spotřeby elektřina:

2017 - 1063,781 MWh,                                        2018 - 1027,189 MWh;

teplo 2017 -5333,8 MWh,                                    2018 - 4767,4 MWh

plyn 2017 - 727,060 MWh,                                  2018 634,833 MWh

voda 2017 - 21473 m3                                       2018 17 448 m3

 

Zateplené máme tři školské objekty, ale požadovaná % nedokážeme odhadnout. Tyto statistiky nesledujeme a nemáme k dispozici.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Údaje jsou dostupné díky sledování veškerých spotřeb energií budov v majetku města.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Díky kvalitně vedenému EnMS a monitoringu spotřeb energie a vody má město k dispozici údaje o příslušných úsporách a přepočteně i o úsporách emisí skleníkových plynů.

Oponenti by uvítali údaj o příslušném procentním podílu, je-li k dispozici. - Vysvětleno; data nejsou sledována tak, aby bylo možné poskytnout přišlušný údaj.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Tyto údaje jsou velmi dobře dohledatelné právě díky sledování veškerých spotřeb energie budov a majetku města pomocí softwaru energetického managementu e-manažer. Takto je sledováno a vyhodnocováno cca 50 objektů města.  Díky snížení spotřeby energie (viz indikátor 3.3.B) lze dopočíst úsporu emisí CO2 v r. 2017 oproti r. 2013 ve výši 1623 t/rok.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Údaje jsou dostupné díky sledování veškerých spotřeb energie budov a majetku města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má díky systematickému energetickému managementu k dispozici velmi dobrá data o spotřebách energie i dosažených úsporách - jak energie, tak emisí skleníkových plynů. Lze souhlasit se sebehodnocením. 

...přehled aktuálních kompletních Auditů